• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent is bedoeld voor schoolgaande jongeren van 12 t/m 18 jaar, en beoogt een positieve gedragsverandering bij hen te realiseren. AJB biedt hen een gestructureerde vrijetijdsbesteding in de vorm van het deelnemen aan een teamsport op een lokale sportvereniging in de buurt van hun school, alwaar zij begeleid worden door specifiek daarop toegeruste trainers, om zo uiteindelijk overlastgevend en/of delinquent gedrag te voorkomen.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, die onderwijs volgen bij een praktijkschool of op de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Doel

Het doel van de interventie is het voorkomen van de ontwikkeling van overlastgevend en/of delinquent gedrag en het verminderen van reeds aanwezig overlastgevend en/of delinquent gedrag. Hiervoor zijn in totaal negen subdoelstellingen geformuleerd die bijdragen aan de hoofdoelstelling:

 • Deelnemers laten minder gedragsproblemen zien
 • Deelnemers laten meer prosociaal gedrag zien
 • Deelnemers laten minder agressie zien
 • Deelnemers hebben een betere werkhouding op school, spijbelen minder, worden minder geschorst en hebben betere schoolprestaties
 • Deelnemers kunnen beter omgaan met autoriteit
 • Deelnemers hebben een adequatere vrijetijdsbesteding 
 • Deelnemers hebben minder delinquente vrienden
 • Deelnemers zijn minder kwetsbaar voor negatieve invloeden van vrienden of anderen in hun omgeving
 • Deelnemers hebben betere normen en waarden

Aanpak

AJB duurt één jaar en beoogt een positieve gedragsverandering te realiseren. Dit, door de jongeren uit de doelgroep een structurele vrijetijdsbesteding te bieden in de vorm van deelname aan een teamsport op een lokale sportvereniging, waar de doelgroep wordt begeleid door specifiek geselecteerde en opgeleide trainers.

Onderbouwing

De maatschappij ondervindt grote hinder van de (directe en indirecte) gevolgen van overlastgevend en delinquent gedrag van jongeren. In 2014 stonden er 39.840 minderjarige verdachten (waarvan 80% man) van misdrijven (gewelds- en vermogensdelicten) geregistreerd. Oorzaken die bijdragen aan de ontwikkeling van overlastgevend en delinquent gedrag bij jongeren kunnen grofweg worden ingedeeld in factoren gerelateerd aan het sociale domein en factoren gerelateerd aan het individuele domein. Aan de hand van de onderstaande werkzame elementen (Van der Put, Assink, Bindels, De Vries & Stams, 2013) pakt AJB zowel factoren in het sociale domein (school, relaties en vrijetijdsbesteding) als factoren in het individuele domein (attitude, vaardigheden en agressie) aan:

 • Positieve rolmodellen staan centraal;
 • Gedragscontract aanwezig; er worden duidelijke afspraken gemaakt rondom gedrag;
 • Vrijetijdsbesteding in groepsverband staat centraal;
 • Individuele begeleiding van jongeren naast het werken in groepsverband;
 • Lage intensiteit van interventie.

Onderzoek

Naar AJB zijn twee onderzoeken uitgevoerd; een doeltreffendheidsonderzoek en een effectonderzoek. Uit het doeltreffendheidsonderzoek blijkt dat de beoogde doelgroep bereikt wordt. De meeste jongeren voldoen aan de gestelde doelgroepkenmerken en vertonen nog geen afwijkend delinquent gedrag. Bij de jongeren uit de doelgroep is sprake van een verhoogd risico op de ontwikkeling van delinquent gedrag. Het effectonderzoek toont aan dat de interventie effectief is in het realiseren van een aantal subdoelstellingen, waarmee risicofactoren voor de ontwikkeling van overlastgevend en/of delinquent gedrag worden verminderd en beschermende factoren worden versterkt.


Onderwerp:

Delinquentie,
Gedragsproblemen,
Opvoedingsproblemen,
Sociale vaardigheden

Doel:

Preventie, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
12 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
15 maart 2017
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Justitiële interventies
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
vertegenwoordigd door J.M.M. Sint
j.sint@minvenj.nl
06 481 00 183

Contactpersoon:

Bart Hartog
b.hartog@minvenj.nl
Telefoon
: 06 836 21 638

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies