• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Agressieregulatie op Maat Ambulant 16-

Agressieregulatie op Maat voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar (AR16-) is bedoeld voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar met (ernstige) agressieproblematiek en heeft als doel dit gedrag te reduceren en de vaardigheden te vergroten om zo de kans op recidive te verkleinen. De interventie kent wekelijkse sessies van 45 minuten (minimaal één per week) en duurt in totaal vier tot achttien maanden.

Doelgroep

ARopMaat Jeugd is bedoeld voor jongeren met (ernstige) agressieproblematiek van 12 tot 16 jaar met een IQ boven de 80. Het agressieve gedrag is zichtbaar op minimaal twee levensgebieden. Bij de doelgroep is sprake van een matig, middelhoog of hoog recidiverisico op gewelddadig gedrag. De jeugdigen zijn vanwege hun delict- en/of probleemgedrag in aanraking gekomen met politie, de Raad voor Kinderbescherming, CJG / Jeugdzorg en/of er is sprake van (dreigend) schooluitval. ARopMaat Jeugd richt zich naast de jeugdige ook op de opvoeder(s) van de jeugdige.

Doel

 Het primaire doel van ARopMaat Jeugd is tweeledig. Enerzijds gaat het om het verminderen of stoppen van agressief gedrag in het heden. Dit betekent onder andere dat gevoelens en gedachten die leiden tot agressie afnemen. Anderzijds dient de kans op recidive (terugval) van gewelddadig gedrag in de toekomst te zijn verminderd.

Aanpak

 ARopMaat Jeugd is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vier maanden tot maximaal 1,5 jaar. Een individuele sessie vindt minimaal eens per week plaats en duurt minimaal een uur. De intensiteit kan echter oplopen tot drie keer per week als het gaat om een (zeer) hoog recidiverisico. Enkele modules (Assertiviteit, Conflicthantering en Emoties de baas) kunnen ook in groepsverband worden aangeboden. Een groepsbijeenkomst duurt anderhalf uur.

Materiaal

Het materiaal van de interventie bestaat uit diversie handleidingen, zoals een theoretische handleiding, een programma- en managementhandleiding voor de behandelaar en managers van een instelling en een evaluatiehandleiding. Verder is de inhoud van het programma voor de jeugdige en de behandelaar nauwkeurig beschreven in elf standaard en optionele modules. Er bestaan ook videofragmenten die ter ondersteuning van de behandeling gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er een opleidingshandleiding. Voor de werving kan er gebruik gemaakt worden van een folder en een PowerPointpresentatie.

Onderbouwing

De criminogene risicofactoren die kunnen leiden tot het ontwikkelen van agressief gedrag worden verklaard vanuit het transactionele ontwikkelingsmodel (Sameroff & Fiese, 2000). De theorie is gebaseerd op de gedachte dat noch het individu noch de omgeving alleen de ontwikkelingsuitkomst bepaalt. Dit betekent dat chronische agressie volgens deze theorie het product is van een voortdurende wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving (Granic & Patterson, 2006). Zo laten diverse onderzoeken zien dat chronisch agressief gedrag een lange voorgeschiedenis heeft en samenhangt met een combinatie van risicovolle individuele (biologische en psychologische factoren, zoals cognitieve en emotionele processen) en gezins- en omgevingsfactoren (gezin, netwerk en leeftijdsgenoten).

Onderzoek

Er heeft een procesevaluatie plaatsgevonden naar de uitvoering van de ARopMaat Jeugd bij de Waag (forensische ambulante zorg; Hoogsteder, 2016). Bij het onderzoek waren 36 jongeren en 12 behandelaren betrokken. 20 jongeren hebben inmiddels de behandeling afgerond. De resultaten toonden aan dat de beoogde doelgroep grotendeels is bereikt en dat de programma-integriteit redelijk in orde was. De behandelaren voldeden aan de basisvoorwaarden qua opleiding, het volgen van intervisie, de eisen omtrent de caseload en ervaring. De uitvoering van de sessies die steekproefsgewijs werden getoetst scoorden gemiddeld genomen 82%, terwijl er een minimale score van 70% gehaald moest worden. Op individueel niveau bleken zes van de 20 afgeronde behandelingen qua programma-integriteit niet in orde.


Onderwerp:

Delinquentie

Doel:

Voorkomen van recidive

Leeftijd:
12 - 16 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
24 juni 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Justitiële interventies
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Agressieregulatie op Maat Ambulant 16- is uitgebreid beschreven en opgebouwd uit modules die zijn gekoppeld aan de bekende risico- en beschermende factoren. De onderbouwing is zeer consistent, uitvoerig en toch to the point. De handleiding en de begeleiding zijn zodanig dat een behandelaar de interventie programma-integer kan uitvoeren. De opbouw in standaard en optionele modules en de mogelijkheid om binnen elke module te kiezen uit een reeks van oefeningen die aansluiten bij de individuele jongere maken de interventie goed uitvoerbaar.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Dr. Larissa Hoogsteder
Hoofd Behandelzaken Jeugd en Agressie en Vermogen
De Waag, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten
Oudlaan 9
3515 GA Utrecht
www.dewaagnederland.nl
06-29082293

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.