Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Praktijkvoorbeelden

Om u een beeld te geven van concrete situaties waarin CAP-J gebruikt is, vindt u hieronder enkele praktijkvoorbeelden van organisaties die u voorgingen in het gebruik van CAP-J.

Friesland/Groningen: Reik

Binnen Reik, een expertise- en behandelcentrum voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, is besloten om CAP-J niet alleen te gebruiken voor doelgroepanalyse bij aanvang van de hulp, maar het een plek te geven binnen het gehele hulpverleningsproces. De zorgprogrammering binnen Reik maakt inzichtelijk welke hulp bij welk probleem wordt geboden en hoe lang die hulp duurt. In het zorgprogrammaboek van Reik zijn de zorgprogramma's gekoppeld aan de rubrieken van CAP-J. Daarmee wordt niet alleen transparant wat de aard is van de problematiek maar ook welke behandeling het meest passend is. CAP-J heeft ook een duidelijke plek binnen het persoonlijk plan van de cliënt. Er is een online behandelportaal, Jouw Omgeving, waar de cliënt actief aan de slag gaat met zijn eigen doelen. Reik gebruikt CAP-J dus niet alleen als classificatiesysteem maar er worden ook doelen aan gekoppeld, gericht op het verminderen of opheffen van klachten.

Amsterdam: Jeugdhulpaanbieder Altra

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in 2009 Altra ondersteund bij het beschrijven van de verschillende doelgroepen in termen van CAP-J. Door het gebruik van CAP-J kwam er meer eenheid van taal in de doelgroepbeschrijvingen. Door de doelgroepen van de programma's in kaart te brengen, werd duidelijk voor welke problemen veel en voor welke problemen te weinig of geen aanbod beschikbaar was.

Maastricht: Jeugdhulpaanbieder Xonar

Xonar gebruikt CAP-J op twee manieren. In de eerste plaats om het zorgaanbod te ordenen en de doelgroep te beschrijven. Hiervoor heeft Xonar een matrix gemaakt met een totaaloverzicht van zorgaanbod en doelgroepen. In de tweede plaats om doelen te formuleren en realiseren. Doordat gedragsdeskundigen CAP-J gebruiken bij het formuleren van doelen, wordt duidelijk welke hulpvormen de doelen behalen en wordt duidelijk of het aanbod aansluit op de doelen van cliënten.

Noord-Brabant: Stichting Jeugdzorgberaad

In opdracht van het Jeugdzorgberaad Noord-Brabant heeft het Nederlands Jeugdinstituut in 2010 onder de titel 'Effect en kwaliteit vereisen interventies, hulpverleners en tijd' een verkennend onderzoek gedaan naar de inhoudelijke onderbouwing van de kosten van residentiële jeugdhulp in Noord-Brabant. In de eerste fase van het project is een top-5 samengesteld van de meest voorkomende doelgroepen in de residentiële jeugdhulp bij de jeugdhulpaanbieders die deelnamen aan het onderzoek. Uit een steekproef van de dossiers van cliënten die gebruikmaken van het aanbod, verzamelden de jeugdhulpaanbieders informatie die bruikbaar is om problemen en hulpvragen in kaart te brengen. Deze informatie is geclassificeerd aan de hand van categorieën uit CAP-J.

Noord-Holland: Jeugdhulpaanbieders

Met het oog op de effectiviteit van het jeugdhulpaanbod heeft de provincie Noord-Holland het Nederlands Jeugdinstituut in 2010 gevraagd om het aanbod van vijf hulpaanbieders nader te inventariseren, te ordenen en onderling af te stemmen. CAP-J is gebruikt om de doelgroep van het hulpverleningsaanbod in kaart te brengen. Per module is bekeken welke CAP-J-classificaties de problemen van de doelgroep omschrijven. De deelnemende hulpaanbieders waren De Bascule, OCK Het Spalier, Parlan, Maatschappij Zandbergen en Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn (CWZW).

Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies