Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Zelfbeschadiging bij middelbare scholieren

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Ja
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Ja
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Ja
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Ja
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Nee
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Onbekend
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Onbekend
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Onbekend
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Onbekend
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Nee
Is de data-cleaning beschreven? Nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Nee
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Nee
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Nee
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Nee
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


Onderzoek naar zelfbeschadiging onder Nederlandse scholieren uit de eerste en derde klas van het voortgezet onderwijs. Voor het onderzoek zijn de gegevens over zelfbeschadiging geanalyseerd van de jeugdmonitoren uitgevoerd door GGD Rotterdam Rijnmond en GGD Midden Nederland.De gegevens zijn verzameld in het schooljaar 2007-2008. De jongeren vulden klassikaal op school een (digitale) vragenlijst in.

Instelling

GGD Midden Nederland
GGD Rotterdam-Rijnmond

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

2007/2008

Instrumenten

Zelfbeschadiging is gemeten met de vraag: 'Heb je jezelf de laatste twaalf maanden wel eens opzettelijk verwond? Denk hierbij aan snijden of krassen.' De antwoordcategorieën waren 'nee', 'ja, één keer' en 'ja, meerdere keren'. Voor de onderwerpen: geslacht, leeftijd, schoolniveau, etnische herkomst, suïcidegedachten, psychische gezondheid, roken, alcoholgebruik, hasjgebruik, pesten en ingrijpende gebeurtenissen zijn de landelijke standaardvraagstellingen van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid gebruikt.

Afname

De jongeren vulden klassikaal op school een (digitale) vragenlijst in. Bij de GGD Rotterdam-Rijnmond is op een aantal scholen de vragenlijst op papier ingevuld.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Brug- en derdeklassers die in het werkgebied wonen van GGD Midden Nederland en GGD Rotterdam-Rijnmond.

Steekproefgrootte

In totaal zijn de gegevens van 18.227 jongeren meegenomen in dit onderzoek.

Leeftijd

Bijna de helft van de respondenten valt in de leeftijdscategorie 11 tot en met 13 jaar (49 procent), 47 procent is 14 of 15 jaar en 4 procent is 16, 17 of 18 jaar oud.

Verdeling sekse

Van de deelnemende jongeren was 51 procent jongen en 49 procent meisje. De onderzoekers doen geen uitspraken over de representativiteit van deze verdeling.

Opleiding

Iets meer dan de helft van de respondenten zit op het lwoo of vmbo (55 procent). 45 procent zit op havo/vwo. De onderzoekers doen geen uitspraken over de representativiteit van deze verdeling.

Etniciteit

63 procent van de respondenten is autochtoon. 9 procent heeft een Surinaams/Antilliaans/Arubaanse achtergrond, 7 procent een Turkse en ook 7 procent een Marokkaanse achtergrond. 14 procent heeft een andere achtergrond. De onderzoekers doen geen uitspraken over de representativiteit van deze verdeling.

Publicatiegegevens

  • Bun, C.J.E., Kraan, E.G. van der, Looij-Jansen, P.M. van de (2012). 'Zelfbeschadiging bij middelbare scholieren: prevalenties, risicogroepen en risicofactoren'.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies