Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Trends in emotionele en gedragsproblemen

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Ja
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Ja
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Nee
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Nee
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Ja
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Ja
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Ja
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Nee
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Nee
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Ja
Is de data-cleaning beschreven? Nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Ja
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Ja
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Nee
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Nee
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


In de studie zijn trends in het voorkomen van emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 6 tot 16 jaar onderzocht. Metingen hebben plaatsgevonden in 1983, 1993 en 2003. Voor iedere meting zijn aparte steekproeven getrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie van gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Alleen Nederlands sprekende ouders konden deelnemen aan het onderzoek. Generaliseerbaarheid van de resultaten is alleen mogelijk naar de populatie Nederlands sprekende ouders.

Instelling

Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam / Erasmus Medisch Centrum

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

1983, 1993 en 2003

Instrumenten

Bij de ouders met een kind in de leeftijd van 6 tot 16 jaar is de Child Behavior Checklist (CBCL) afgenomen. Bij de leerkrachten ging het om kinderen van 6 tot 12 jaar en is gebruik gemaakt van de Teacher Report Form (TRF).

Afname

Gegevens zijn verzameld op drie meetmomenten: in 1983, 1993 en 2003. De vragenlijsten voor ouders en leerkrachten zijn schriftelijk afgenomen.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Kinderen van 6 tot 16 jaar met Nederlands sprekende ouders.

Steekproefgrootte

In het onderzoek waren drie meetmomenten. Voor iedere meting is een aselecte steekproef getrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie van gemeenten in de provincie Zuid-Holland. In 1983 was de respons 85,1 procent, in 1993 81,9 procent en in 2003 74,8 procent. In 1983 is van 1735 kinderen informatie verzameld; in 1993 van 1715 kinderen en in 2003 van 1417 kinderen.

Leeftijd

De oudervragenlijst is afgenomen bij ouders van kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar; de vragenlijst voor leerkrachten had betrekking op kinderen van 6 tot 12 jaar. Van de uiteindelijke steekproef was de verdeling in leeftijd als volgt:In 1983 was 55,8 procent in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en 44,2 procent in de leeftijd van 12 tot 16 jaar; in 1993 was 56,1 procent 6 tot 12 jaar en 43,9 procent 12 tot 16 jaar. In 2003 zat 53,9 procent in de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar en 46,1 procent in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar.

Verdeling sekse

Op alle drie de meetmomenten was de verdeling jongens en meisjes nagenoeg gelijk.

Sociaal-economische status

In 1983 en 1993 was de verdeling naar sociaal-economische status nagenoeg gelijk. Er is onderscheid gemaakt tussen ouders met een lage, middelmatige en hoge sociaal-economische status. In 2003 is de groep ouders met een lage sociaal-economische status enigszins ondervertegenwoordigd.

Etniciteit

In 1983 was 96,9 procent van de steekproef Nederlands en 3,1 procent van niet-Nederlandse herkomst. In 1993 ging het om 91,2 procent Nederlands en 8,8 procent niet-Nederlands. In 2003 namen aanzienlijk meer ouders van niet-Nederlandse herkomst deel aan het onderzoek. In dat jaar was 78,3 procent Nederlands en 21,7 procent niet-Nederlands. Dit verschil met eerdere jaren is significant.

Publicatiegegevens

  • Tick, N.T., Ende, J. van der, Verhulst, F.C. (2007). 'Twenty-year trends in emotional and behavioral problems in Dutch children in a changing society'.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies