Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Slachtoffers van huiselijk geweld

Om slachtoffers van huiselijk geweld in beeld te krijgen is door Intomart een tweeledig onderzoek gehouden onder leden van het 'Intomarkt GfK online respondentenpanel'. Allereerst was er een internet-vragenlijstonderzoek onder een groot aantal deelnemers. Daarmee werd in kaart gebracht hoeveel mensen te maken krijgen met huiselijk geweld. Vervolgens zijn verdiepende interviews afgenomen bij mensen die in de internetvragenlijst aangaven slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld.

Instelling

Intomart GfK bv

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

2009

Instrumenten

De vragenlijst is gebaseerd op de 'International Violence Against Women Survey'. Zowel in fase I als fase II is een computergestuurde vragenlijst gebruikt, waarbij het niet mogelijk was om vragen open te laten. Er waren voor alle vragen zogenaamde 'vluchtcategorieën' opgenomen (zoals 'weet niet' en 'wil niet zeggen') om te voorkomen dat bij gevoelige onderwerpen foutieve antwoorden gegeven werden. Vragen gingen onder meer over of men ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, het type geweld, de dader en hoe vaak men dit had meegemaakt.

Afname

Fase I was een online onderzoek onder een zo representatief mogelijke groep leden van het 'Intomart GfK online respondentenpanel'. Fase II bestond uit verdiepende interviews onder deelnemers uit fase I die aangegeven hadden slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Hierbij zijn face-to-face interviews gehouden. De online vragenlijst voor deelnemers in fase I en de vragenlijst die de interviewers in fase II gebruikten was computergestuurd. De interviewers waren vooraf geïnstrueerd tijdens een bijeenkomst. Voor het benaderen van deelnemers hebben de interviewers gebruikgemaakt van telefoon en e-mail. De interviews zijn thuis gehouden of op 'neutraal' terrein, zoals een café.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Bevolking vanaf 18 jaar.

Steekproefgrootte

Voor een onderzoek met een internet-vragenlijst (fase I) werden 9.509 panelleden uitgenodigd deel te nemen. Daarvan deden 6.427 personen mee (respons van 68 procent). Onder de respondenten waren verhoudingsgewijs iets meer 50-plussers, hoogopgeleiden en mannen dan onder de non-responsgroep. Autochtonen reageerden vaker dan allochtonen, net als personen uit tweepersoonshuishoudens.
Als de respondenten van de fase-I-studie huiselijk geweld hadden meegemaakt en bereid waren om aan een interview mee te werken, kwamen ze in aanmerking voor een face-to-face interview (fase II). Om voldoende deelnemers voor de interviews te werven, werden aanvullend online panelleden (85.916) benaderd: in eerste instantie met een korte vragenlijst voor screening of ze in aanmerking kwamen voor fase II. De screeningsvragenlijst werd door 51.568 personen ingevuld (respons van 60 procent). Voor de interviews was daarmee een steekproef beschikbaar van 3.747 personen. Uiteindelijk is bij 913 mensen een interview afgenomen, waarvan de interviewrapportages van 816 mensen bruikbaar waren voor het onderzoek.De bereidheid om mee te werken aan face-to-face interviews was in verhouding tot andere respondenten groter bij 50-plussers en minder groot bij hogeropgeleiden. Bereidheid tot deelname was verder bij respondenten van Turkse afkomst lager dan gemiddeld en bij mensen van Surinaamse afkomst juist hoger dan gemiddeld. Respondenten die met meer voorvallen van huiselijk geweld te maken hebben gehad waren meer dan gemiddeld bereid om mee te werken. Uiteindelijk was er ook nog uitval bij het benaderen van de respondenten voor interviews. Hierbij was de uitval bovengemiddeld groter onder respondenten jonger dan 25 jaar, allochtonen (met name van Marokkaanse afkomst) en hoogopgeleiden.

Leeftijd

Er is in fase I (internet-vragenlijst) weging toegepast om de verhouding tussen leeftijdsgroepen in de steekproef gelijk te krijgen aan die van de Nederlandse bevolking. Autochtonen en allochtonen zijn apart gewogen, omdat de eerste groep in de steekproef beter overeenkomt met de Nederlandse bevolking, vooral met betrekking tot opleidingsniveau. In fase II (verdiepende interviews) is niet herwogen, omdat het daar om een selectieve groep gaat, namelijk slachtoffers van huiselijk geweld.

Verdeling sekse

Er is in fase I (internet-vragenlijst) weging toegepast om de man/vrouw-verhouding in de steekproef gelijk te krijgen aan die van de Nederlandse bevolking. Autochtonen en allochtonen zijn apart gewogen, omdat de eerste groep in de steekproef beter overeenkomt met de Nederlandse bevolking, vooral met betrekking tot opleidingsniveau. In fase II (verdiepende interviews) is niet herwogen, omdat het daar om een selectieve groep gaat, namelijk slachtoffers van huiselijk geweld.

Opleiding

Er is in fase I (internet-vragenlijst) weging toegepast om de verhouding tussen mensen van verschillend opleidingsniveau in de steekproef gelijk te krijgen aan die van de Nederlandse bevolking. Autochtonen en allochtonen zijn apart gewogen, omdat de eerste groep in de steekproef beter overeenkomt met de Nederlandse bevolking, vooral met betrekking tot opleidingsniveau. In fase II (verdiepende interviews) is niet herwogen, omdat het daar om een selectieve groep gaat, namelijk slachtoffers van huiselijk geweld.

Etniciteit

Weegfactoren zijn achteraf gecorrigeerd op verhoudingen tussen afzonderlijke etnische groepen in de steekproef. Dit betekent dat de groepen met een migratieachtergrond in het onderzoek niet representatief zijn voor dezelfde groepen in de Nederlandse bevolking als het om opleidingsniveau gaat. In fase II (verdiepende interviews) is niet herwogen, omdat het om een selectieve groep gaat, namelijk slachtoffers van huiselijk geweld.

Publicatiegegevens

  • Dijk, T. van, Veen, M. van, Cox, E. (2010). 'Slachtofferschap van huiselijk geweld : aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag'. Hilversum: Intomart GfK

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies