Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS)

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Ja
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Nee
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Ja
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Ja
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Ja
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Nee
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Nee
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Ja
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Ja
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Nee
Is de data-cleaning beschreven? Nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Ja
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Nee
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Ja
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Nee
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


POLS is een groot doorlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar verschillende onderwerpen betreffende de leefsituatie, zoals gezondheid, arbeidsomstandigheden, rechtsbescherming, veiligheid, tijdsbesteding en wonen. POLS bestaat uit verschillende modules. Alle respondenten krijgen een basisvragenlijst voorgelegd. De vragenlijsten voor de verschillende modules worden aan een deel van de respondenten voorgelegd.

Meer informatie:Website Centraal Bureau voor de Statistiek

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Methode

Jaar dataverzameling

Jaarlijks, vanaf 1997, de laatste keer in 2009.

Instrumenten

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) en een schriftelijke vragenlijst (PAPI).

Afname

Directe computerinvoer door degene die het interview afneemt bij persoonlijk bezoek en een deel directe computerinvoer (zelfrapportage) door respondent. Bij kinderen onder de twaalf jaar wordt het interview met een ouder of verzorger afgenomen.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Nederlandse bevolking.

Steekproefgrootte

De laatste jaren is een steekproef uitgezet van een kleine vijftienduizend personen en is uiteindelijk bij een kleine tienduizend personen jaarlijks een vragenlijst afgenomen. De respons lag daarmee boven de zestig procent. In 2007 ging het uiteindelijk om 8.741 personen, in 2008 om 9.499 personen en in 2009 om 9.118 personen.

Leeftijd

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking is jaarlijks een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor. De weging geschiedt onder meer naar leeftijd.

Verdeling sekse

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking is jaarlijks een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor. De weging geschiedt onder meer naar geslacht.

Publicatiegegevens

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Statline: statline.cbs.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies