• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

Ook bekend als: Landelijk Toezicht Jeugd

De Inspectie Jeugdzorg controleert de kwaliteit van de jeugdhulp. De inspectie houdt toezicht uit eigen beweging of op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport of de minister van Veiligheid en Justitie. De inspectie heeft op basis van vier verschillende wetten toezichttaken en bevoegdheden: de Jeugdwet, de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen, de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie en de Wet Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht. Toen is het Landelijk Toezicht jeugd opgericht. Het Landelijk Toezicht jeugd bestaat uit de Inspectie jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Zij voeren gezamenlijk het landelijk toezicht uit op de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Jeugdwet geeft de inspecties die het Landelijk Toezicht Jeugd vormen de volgende taken:

  • onderzoek doen naar de kwaliteit in algemene zin van de jeugdhulp, de gecertificeerde instellingen, de certificerende instelling, het adviespunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen
  • toezicht houden op de naleving van de kwaliteitseisen die in de wet staan
  • voorstellen doen voor verbetering.
Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal meldingen: 1 1.495 94 130 119 127 116
Aantal signalen burgers: 2 214 286 317 455 309 283
Aantal signalen professionals: 36 37 24 48 35 30
Aantal medewerkers (fte): 3 26 26 28 28 28
1Meldingen zijn berichten van jeugdhulp aanbieders of instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dat zich een calamiteit heeft voorgedaan.
2Signalen van burgers gaan over de ontevredenheid van cliënten en andere betrokkenen over de kwaliteit van de zorg. Signalen worden vanaf 2007 geregistreerd.
3Het betreft hier het aantal fte aan inspecteurs.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 16 augustus 2016.

Kengetallen


Aantal meldingen

Meldingen zijn berichten van jeugdhulp aanbieders of instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dat zich een calamiteit heeft voorgedaan.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.495 94 130 119 127 116

Aantal signalen burgers

Signalen van burgers gaan over de ontevredenheid van cliënten en andere betrokkenen over de kwaliteit van de zorg. Signalen worden vanaf 2007 geregistreerd.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
214 286 317 455 309 283

Aantal signalen professionals

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36 37 24 48 35 30

Aantal medewerkers (fte)

Het betreft hier het aantal fte aan inspecteurs.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
26 26 28 28 28

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 16 augustus 2016.

Bronnen

  • Landelijk Toezicht Jeugd (2016). Jaarbeeld 2015.
  • Inspectie Jeugdzorg (2015). Jaarverslag Inspectie Jeugdzorg 2015.
  • Inspectie Jeugdzorg (2014). Jaarbericht 2013. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
  • Inspectie Jeugdzorg (2011). Jaarbericht 2010. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
  • Inspectie Jeugdzorg (2012). Jaarbericht 2011. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
  • Inspectie Jeugdzorg (2013). Jaarbericht 2012. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies