Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Monitor Internet en Jongeren 2012

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Nee
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Nee
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Nee
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Nee
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Nee
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Nee
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Nee
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Ja
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Nee
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Nee
Is de data-cleaning beschreven? Nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Nee
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Nee
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Nee
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Nee
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


Het doel van de Monitor Internet en Jongeren is om ontwikkelingen en trends in het internetgebruik van kinderen en jongeren, en de mogelijke gevolgen daarvan, tijdig te registreren en wereldkundig te maken. Belangrijke thema's in dit onderzoek zijn: internetgebruik voor schooldoeleinden, dwangmatig internetgebruik waaronder gamen (ook wel 'gameverslaving' genoemd), online pesten en internetgerelateerde opvoeding door ouders. De vijfde meting vond plaats in maart en april 2010, deels onder dezelfde jongeren die deelnamen aan de eerste drie metingen, en deels onder jongeren die nog niet eerder hadden deelgenomen. Net als in de vorige metingen is er aandacht voor het thema 'online gamen', maar er ook is in deze meting ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op internetgebied - zoals Twitter, draadloze toegang, en internet op de mobiele telefoon

Instelling

Het onderzoek werd uitgevoerd door het IVO in Rotterdam, in samenwerking met de Stichting Volksbond Rotterdam, ZonMW en Stichting Kennisnet.

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

Voor het laatst in 2012

Instrumenten

Het onderzoek maakt gebruik van de adolescentenversie van de Compulsive Internet Use Scale (CIUS-A).

Afname

De gegevens zijn verkregen door middel van schriftelijke vragenlijsten die klassikaal, onder leiding van een docent, zijn afgenomen. De afname nam ongeveer een lesuur in beslag.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Leerlingen van 13 tot en met 16 jaar uit de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo).

Steekproefgrootte

Ongeveer 4000 vragenlijsten zijn verstuurd. 3758 vragenlijsten zijn ingevuld terug gekomen.

Leeftijd

Onderzoekers bevestigen de representativiteit, maar geven geen verdere onderbouwing hiervoor.

Verdeling sekse

Onderzoekers bevestigen de representativiteit, maar geven geen verdere onderbouwing hiervoor.

Opleiding

Onderzoekers bevestigen de representativiteit, maar geven geen verdere onderbouwing hiervoor.

Etniciteit

Onderzoekers bevestigen de representativiteit, maar geven geen verdere onderbouwing hiervoor.

Publicatiegegevens

  • Rooij, A.J. van, Schoenmakers, T.M. (2013). 'Het (mobiele) gebruik van sociale media en games door jongeren : monitor Internet en Jongeren 2010 - 2012'. Rotterdam: IVO, wetenschappelijk bureau voor onderzoek over verslaving, leefwijzen, maatschappelijke ontwikkelingen
  • Rooij, AJ.J. van (2010). 'Internet op school 2006-2010 : vijf jaar internetgebruik in de klas in beeld'. Rotterdam: IVO, wetenschappelijk bureau voor onderzoek over verslaving, leefwijzen, maatschappelijke ontwikkelingen
  • Rooij, A.J. van (2011). 'Online videogame addiction : exploring a new phenomenon'. Rotterdam: IVO, wetenschappelijk bureau voor onderzoek over verslaving, leefwijzen, maatschappelijke ontwikkelingen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies