Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Monitor Internet en Jongeren 2007

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Ja
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Ja
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Nee
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Ja
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Nee
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Nee
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Onbekend
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Onbekend
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Nee
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Ja
Is de data-cleaning beschreven? Ja
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Ja
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Ja
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Ja
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Ja
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Ja

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


Het doel van de Monitor Internet en Jongeren is om de ontwikkelingen en trends in het internetgebruik van kinderen en jongeren, en de mogelijke gevolgen daarvan, tijdig te registreren en wereldkundig te maken. Belangrijke thema's in dit onderzoek zijn: internetgebruik voor schooldoeleinden, dwangmatig internetgebruik waaronder gamen (ook wel 'gameverslaving' genoemd), online pesten en internetgerelateerde opvoeding door ouders. De monitor wordt sinds 2006 jaarlijks uitgevoerd.De tweede meting vond plaats in januari en februari 2007, deels onder dezelfde jongeren die deelnamen aan de eerste meting en deels onder jongeren die nog niet eerder hadden deelgenomen. Dit onderzoek richtte zich specifiek op de rol van de ouders bij het ontstaan of het voorkómen van internetgerelateerde problemen bij hun kinderen.

Instelling

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappelijk bureau IVO in Rotterdam.

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

2007

Instrumenten

Het onderzoek maakt gebruik van de adolescentenversie van de Compulsive Internet Use Scale (CIUS-A).

Afname

De gegevens zijn verkregen door middel van schriftelijke vragenlijsten op naam die klassikaal, onder leiding van een docent, zijn afgenomen. De afname nam ongeveer een lesuur in beslag. De ouders kregen een schriftelijke vragenlijst toegezonden. Beide ouders ontvingen een vragenlijst.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Leerlingen van 11 tot en met 16 jaar van groep 7 en 8 van de basisschool en van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo).

Steekproefgrootte

Van de 6938 leerlingen vulden 4924 jongeren een vragenlijst in. (71 procent). Daarnaast hebben beide ouders van de jongeren een vragenlijst toegestuurd gekregen. 3354 ouders (1864 moeders en 1490 vaders) hebben een vragenlijst ingevuld. Het is onduidelijk hoe vaak beide ouders een vragenlijst hebben ingevuld.

Leeftijd

Onderzoekers bevestigen de representativiteit, maar geven geen verdere onderbouwing hiervoor.

Verdeling sekse

51 procent was jongen en 49 procent meisje. Volgens de onderzoekers is dit representatief.

Opleiding

Onderzoekers bevestigen de representativiteit, maar geven geen verdere onderbouwing hiervoor.

Etniciteit

Onderzoekers bevestigen de representativiteit, maar geven geen verdere onderbouwing hiervoor.

Publicatiegegevens

  • Rooij, T. van, Eijnden, R. van den (2007). 'Monitor internet en jongeren 2006 en 2007 : ontwikkelingen in internetgebruik en de rol van opvoeding'. Rotterdam: IVO, wetenschappelijk bureau voor onderzoek over verslaving, leefwijzen, maatschappelijke ontwikkelingen
  • Meerkerk, G.J. (2007). 'Pwned by the internet : explorative research into the causes and consequences of compulsive'. [s.l.]: [S.n.]
  • Rooij, A.J. van (2011). 'Online videogame addiction : exploring a new phenomenon'. Rotterdam: IVO, wetenschappelijk bureau voor onderzoek over verslaving, leefwijzen, maatschappelijke ontwikkelingen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies