Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Monitor Convenant Gezond Gewicht 2013

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Ja
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Nee
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Nee
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Ja
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Nee
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Ja
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Onbekend
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Onbekend
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Onbekend
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Ja
Is de data-cleaning beschreven? Nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Ja
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Ja
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Ja
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Nee
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


Het Convenant Gezond Gewicht zet zich in om overgewicht en obesitas aan te pakken door bewustwording en maatschappelijke agendering te vergroten. Ter evaluatie van de doelen van het Convenant rapporteert TNO jaarlijks van 2010 tot en met 2014 over (de determinanten van) beweeg- en eetgedrag van kinderen (4-11 jaar), jongeren (12-17 jaar) en volwassenen (18 jaar en ouder).De gegevens zijn afkomstig van de Enquête Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), een continue registratie van (ongevals)letsels, sportblessures, bewegen en gezondheid in de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder. Om de doelen van het convenant te evalueren, is een selectie gemaakt van bestaande vragen uit OBiN en zijn tevens aanvullende vragen ontwikkeld over (determinanten) van beweeg- en eetgedrag en sportparticipatie.

Instelling

TNO

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

2013

Instrumenten

Er is gebruik gemaakt van een selectie uit de standaardvragenlijst van de Enquête Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) en een speciaal voor het convenant ontwikkelde module met aanvullende vragen.
Vragen uit de OBiN gaan over sociaal-demografische kenmerken van de deelnemers, kennis over de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, beweeg-, sport- en slaapgedrag, determinanten van eet- en beweeggedrag en activiteiten in bedrijven ter stimulering van bewegen. De aanvullende vragen hebben betrekking op het eetgedrag, determinanten van gezond gewicht, de rol van de ouders bij het eet- en beweeggedrag van hun kinderen en activiteiten ter preventie van overgewicht op school.

Afname

De dataverzameling vond deels plaats via een web-enquête en deels via telefonische interviews. Gegevens van kinderen van 4 tot en met 11 jaar worden verzameld via de ouders. Ouders van kinderen en jongeren tot 18 jaar worden alleen telefonisch ondervraagd

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder.

Steekproefgrootte

De enquête is afgenomen bij 5.165 personen, hiervan waren 1.016 personen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. De extra beweegvragen zijn beantwoord door 1405 personen (waaronder 285 kinderen en jongeren), de extra sportvragen zijn gesteld aan 1.348 personen (waaronder 308 jeugdigen).

Leeftijd

De verdeling naar leeftijd is gewogen naar de samenstelling van de Nederlandse bevolking.

Verdeling sekse

De verdeling naar sekse is gewogen naar de samenstelling van de Nederlandse bevolking.

Opleiding

De onderverdeling naar opleidingsniveau is niet gedetailleerd gemaakt. Wel is er een verdeling gemaakt tussen 'lage opleiding' en overige opleidingen. Deze verdeling is gewogen naar de samenstelling van de Nederlandse bevolking.

Etniciteit

Er is een verdeling gemaakt tussen 'geboren in Nederland' en 'niet geboren in Nederland'. Deze verdeling is gewogen naar de samenstelling van de Nederlandse bevolking.

Publicatiegegevens

  • Klauw, M. van der, Verheijden, M.W. & Slinger, J. (2013). 'Monitor convenant gezond gewicht 2013 : (Determinanten van) beweeg- en eetgedrag van kinderen (4-11 jaar), jongeren (12-17 jaar) en volwassenen (18+). Leiden: TNO Kwaliteit van leven.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies