Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren bij de OG Heldringstichting

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Ja
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Nee
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Nee
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Nee
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Nee
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Ja
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Nee
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Onbekend
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Ja
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Ja
Is de data-cleaning beschreven? Nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Ja
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Ja
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Nee
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Nee
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


In dit onderzoek werd gehechtheid onderzocht bij jongeren met ernstige gedragsproblemen. Dit werd gedaan door interviews af te nemen bij de jongeren en hun mentoren op verschillende momenten van hun verblijf en behandeling.De resultaten laten zien dat de jongeren in de OG Heldringstichting duidelijk een andere hechting hebben dan doorsnee jongeren. Van de jongeren in dit onderzoek is niet meer dan 7 procent veilig gehecht, terwijl dat bij doorsnee jongeren bijna de helft is. De grootste groep onderzochte jongeren (44 procent) is vermijdend gehecht, terwijl 33 procent gedesorganiseerd gehecht is.

Instelling

OG Heldringstichting
Vrije Universiteit, afdeling Orthopedagogiek

Methode

Jaar dataverzameling

1998-2000

Instrumenten

Gehechtheidsbiografisch interview, ProbleemOplosProcedure, Dutch Forensic Staff-Patient Interaction (DFSI), Child Behavior Checklist (CBCL) en Youth Self Report (YSR)

Afname

Bij jongeren én mentoren is een 'gehechtheidsbiografisch interview' afgenomen; bij de jongeren meteen aan het begin van de behandeling. Verder is de kwaliteit van de mentor-adolescent-interactie meegenomen, zoals geobserveerd en zoals ingeschat door mentor en adolescent. Het gedrag van de jongeren is met behulp van de 'Child Behavior Checklist' vastgesteld. Er zijn op verschillende momenten metingen verricht: bij het begin van de behandeling en op verschillende momenten tijdens het verblijf. Bij jongeren die een jaar of langer behandeld zijn, is aan het einde van de behandeling opnieuw de gehechtheid onderzocht.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Aan elke adolescent die in de periode 1998-2000 werd opgenomen in de justitiële behandelinrichting de OG Heldringstichting is gevraagd om aan dit onderzoek deel te nemen. Daarvan hebben zich er 81 bereid verklaard. De mentoren van de jongeren is ook gevraagd om deel te nemen: 33 namen deel.

Steekproefgrootte

81

Leeftijd

Gemiddelde leeftijd: 15,8 jaar

Verdeling sekse

25 jongens, 56 meisjes

Publicatiegegevens

  • Schuengel, C., Venmans, J., IJzendoorn, R. van, Zegers, M. (2005). 'Gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren : onderzoek, diagnostiek en methodiek'. Amsterdam: SWP

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies