Opleidingsniveau jongeren

Het opleidingsniveau van jongeren stijgt geleidelijk. Zo gaan minder jongeren naar het vmbo en gaan er meer naar een vorm van hoger onderwijs.

Meer jongeren zijn naar havo of vwo gegaan en minder naar het vmbo. 18 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt in 2018/2019 een vwo-opleiding en 17 procent gaat naar de havo. Tien jaar eerder ging het om respectievelijk 17,6 procent en 15,5 procent. Het aandeel leerlingen dat een vmbo-opleiding volgt is in die periode gedaald van 25,5 procent in 2008 naar 24,7 procent in 2018.

In het schooljaar 2018/2019 staan 748.000 studenten ingeschreven in een vorm van hoger onderwijs (hbo of wo). Tien jaar eerder, in 2008/2009, waren het er 604.217. De stijging geldt zowel voor studenten met een Nederlandse achtergrond als studenten met een migratieachtergrond. In 2008 stonden er 81.756 studenten met een niet-westerse migratieachtergrond ingeschreven op een hbo-instelling of universiteit. In 2018 is dit aantal gestegen naar 114.822 studenten. Het aantal studenten met een westerse migratieachtergrond is gestegen van 63.192 in 2008 naar 105.504 in 2018.

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters onder jongeren van 18 tot 25 jaar is sinds 2010/2011 gedaald. De afgelopen twee jaar is er echter weer sprake van een stijging. In 2010/2011 waren er 39.115 nieuwe schoolverlaters. In 2017/2018 is dit gedaald naar 25.574. Een jaar eerder, in 2016/2017, ging het om 23.774 jongeren die zonder startkwalifcatie van school zijn gegaan.

Laatst bewerkt: 1 mei 2019


Trends instroom hoger onderwijs

De laatste tien jaar is het aantal studenten dat een vorm van hoger onderwijs volgt gestegen. In 2017/2018 stonden 452.690 studenten ingeschreven voor een hbo-opleiding. Tien jaar eerder ging het om 374.802 studenten. Voor het wetenschappelijk onderwijs stonden in 2017/2018 280.114 studenten ingeschreven. In 2007/2008 ging het om 212.713 studenten.

Meer vrouwen dan mannen volgen een vorm van hoger onderwijs. Dat geldt voor alle herkomstgroeperingen.

Onder jongeren met een migratieachtergrond vormen respectievelijk studenten met een Surinaamse en Turkse achtergrond de grootste groepen. Het aantal studenten met een Turkse achtergrond is echter in de afgelopen tien jaar aanzienlijk meer gestegen dan het aantal Surinaamse studenten. In 2007/2008 stonden er 10.567 studenten met een Turkse achtergrond ingeschreven. Dit aantal is in 2017 gestegen naar 17.112. Voor studenten met een Surinaamse achtergrond gaat het om respectievelijk 16.158 en 17.309 studenten (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 26 april 2019


Scores op de Centrale Eindtoets basisonderwijs

Kinderen met een Nederlandse achtergrond of een westerse migratieachtergrond behalen in 2016/2017 gemiddeld betere resultaten op de Centrale Eindtoets basisonderwijs van Cito dan kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen behalen leerlingen van Surinaamse afkomst de beste resultaten, leerlingen van Turkse afkomst behalen de laagste totaalscore. Meisjes en jongens scoren over het algemeen even goed.

Verschillen tussen jongens en meisjes zijn te zien op de onderdelen taal en rekenen. Meisjes hebben minder vragen goed op het onderdeel rekenen maar doen het beter bij taal.

Jongens en meisjes behalen gemiddeld bijna een even hoge totaalscore op de Centrale Eindtoets. Wanneer gekeken wordt naar de afzonderlijke toetsonderdelen is te zien dat meisjes iets beter zijn in taal dan jongens. Meisjes beantwoordden 73 procent van de taalvragen goed, jongens 70 procent. Op het onderdeel rekenen beantwoorden jongens 67 procent van de vragen goed en meisjes 63 procent.

Laatst bewerkt: 26 april 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

De prestaties van kinderen en jongeren in het onderwijs staan hier centraal. Hoe doen kinderen het bij de Citotoets? Hoeveel jongeren halen een startkwalificatie? Wat zijn trends in niveaus van onderwijsdeelname?

 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies