• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Pleeggezin

Een pleeggezin neemt voor korte of langere tijd een kind op dat niet thuis kan wonen. De pleegouders in het pleeggezin worden hiervoor begeleid door een instelling voor pleegzorg. De ouders van het pleegkind worden bij de hulpverlening betrokken. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die onder de Jeugdwet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van  de gemeenten valt. Pleegouders worden in eerste instantie binnen de familie of in het sociale netwerk gezocht.

Bron

  • Pleegzorg Nederland (2017). Factsheet pleegzorg 2016. Utrecht: Pleegzorg Nederland

Kerncijfers

In 2016 hebben 21.685 kinderen en jongeren gebruik gemaakt van pleegzorg. In 2015 ging het om 22.512 jeugdigen. Het betreft het aantal unieke pleegkinderen die voor kortere of langere tijd in een pleeggezin hebben gewoond. 

De instroom in pleegzorg is groter dan de uitstroom. Sinds 2000 groeit het aantal jeugdigen in de pleegzorg gestaag. Sinds 2014 is de groei van de pleegzorg echter gestabiliseerd. In december 2000 ging het om circa 8.000 jeugdigen die pleegzorg ontvingen. Sinds 2014 schommelt het aantal pleegkinderen rond de 18.000. In 2015 is het aantal gegroeid naar 18.865 jeugdigen. In 2016 maakte op 31 december 18.274 jeugdigen gebruik van pleegzorg.

48 procent van de pleegkinderen is geplaatst bij bekenden, bijvoorbeeld grootouders, tantes en ooms, maar ook onderwijzers of buren. Ten opzichte van 2015 is het percentage jeugdigen die bij bekenden zijn ondergebracht gestegen. Toen ging het om 41 procent van de pleegkinderen. 

In 2016 waren er 16.647 pleeggezinnen. 2.471 nieuwe pleegouders zijn geaccepteerd en 2.875 zijn gestopt. Voor het eerst sinds 2011 is de uitstroom van pleegouders groter dan de instroom (Pleegzorg Nederland, 2017). 
.

Laatst bewerkt: 29 augustus 2017


Gebruikte publicaties

  • Pleegzorg Nederland (2017). Factsheet pleegzorg 2016. Utrecht: Pleegzorg Nederland.

Jeugdbescherming en vrijwillige hulpverlening

Bij 64 procent van de pleegkinderen is in 2016 sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel. Voor 27 procent van deze kinderen is sprake van Onder Toezicht Stelling (OTS) en voor 37 procent van de pleegkinderen ligt de voogdij bij een Gecertificeerde Instelling. 26 procent van de kinderen verblijft bij een pleeggezin zonder jeugdbeschermingsmaatregel en valt daarmee binnen de vrijwillige hulpverlening. Er is een afname van het aantal pleegkinderen met OTS en een toename van pleegkinderen waarbij de gecertificeerde instelling de voogdij heeft (Pleegzorg Nederland, 2017).

Laatst bewerkt: 29 augustus 2017


Gebruikte publicaties

Pleegzorg Nederland (2017). Factsheet Pleegzorg 2016. Utrecht: Pleegzorg Nederland.

Pleegzorg voor korte of langere tijd

Pleegzorg kan tijdelijk zijn of voor langere tijd. van alle pleegkinderen die in 2016 de pleegzorg hebben verlaten woonde 51 procent langer dan een jaar bij pleegouders. Daarvan woonde 33 procent langer dan twee jaar bij pleegouders. 

Van de nieuwe plaatsingen is in 2016 14 procent deeltijdpleegzorg, vooral weekend- en vakantieopvang. De meeste plaatsingen, 80 procent, betreffen voltijdpleegzorg . In 6 procent van de gevallen gaat het om een combinatie van deeltijd en voltijd pleegzorg (Pleegzorg Nederland, 2017).

Laatst bewerkt: 29 augustus 2017


Gebruikte publicaties

  • Pleegzorg Nederland (2017). Factsheet pleegzorg 2016. Utrecht: Pleegzorg Nederland.

Leeftijd van pleegkinderen

Het aantal pleegkinderen dat in 2016 werd geplaatst, kan onderverdeeld worden in de volgende leeftijdsgroepen:

0 - 4 jaar: 32 procent
5 - 11 jaar: 35 procent
12 - 14 jaar: 15 procent
15 jaar en ouder: 17 procent
18 jaar: 1 procent

In 2016 zijn iets meer meisjes dan jongens bij pleegouders geplaatst: 51 procent meisjes en 49 procent jongens (Pleegzorg Nederland, 2017). 

Laatst bewerkt: 29 augustus 2017


Gebruikte publicaties

  • Pleegzorg Nederland (2017). Factsheet pleegzorg 2016. Utrecht: Pleegzorg Nederland.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.