• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Bron

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Definitie Ondertoezichtstelling.

Kerncijfers

Op peildatum 31 december 2016 staan 20.030 jeugdigen tot 18 jaar onder toezicht. Een jaar eerder (eind december 2015) bedroeg het aantal 21.395 jeugdigen. Dit is een daling van ruim 5 procent. In deze periode werden dus meer ondertoezichtstellingen beëindigd dan gestart. Het betreft hier de reguliere ondertoezichtstellingen. Voorlopige ondertoezichtstellingen zijn buiten beschouwing gelaten. (CBS, 2017).

Het totaal aantal lopende en beëindigde trajecten voor ondertoezichtstelling (inclusief voorlopige toezichtstelling) in 2016 bedroeg 31.500. Een jaar eerder ging het om 34.100 (CBS, 2017b).

Hoewel het aantal ondertoezichtstellingen is gedaald is het aantal voogdijmaatregelen met ruim 6 procent gestegen. Op 31 december 2016 gold voor 9.770 jongeren een voogdijmaatregel (exclusief voorlopige en tijdelijke voogdij). Een jaar eerder betrof het 9.205 jongeren (CBS, 2017).

Laatst bewerkt: 19 maart 2018


Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.