• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Children’s Communication Checklist – Second Edition - Nederlandse bewerking (CCC-2-NL)

De Children's Communication Checklist is een vragenlijst waarmee logopedisten, linguïsten, psychologen en orthopedagogen informatie kunnen verzamelen over de communicatieve vaardigheden van kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Specifieke doelen van het instrument zijn het screenen van kinderen waarvan het waarschijnlijk is dat zij spraak- of taalmoeilijkheden hebben, het identificeren van de pragmatische problemen bij de communicatie, en het assisteren in het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden.

Doel

  • Het screenen van kinderen waarvan het waarschijnlijk is dat zij spraak- of taalmoeilijkheden hebben om door te kunnen verwijzen voor verdere evaluatie.
  • Het identificeren van de pragmatische problemen die kinderen met communicatieproblemen kunnen hebben. Pragmatiek is het vermogen om een communicatievorm te kiezen die passend is bij de gesprekspartner, de context en de situatie.
  • Assisteren in het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden.

Doelgroep

De CCC-2-NL is geschikt voor gebruik bij kinderen van 4 tot en met 15 jaar die in zinnen spreken.

Materialen

De CCC-2-NL bestaat uit een handleiding, een vragenlijst voor ouders, een overzichtsformulier, scoringsmallen en een normtabel.

Gebruik

De vragenlijst wordt ingevuld door de ouder/verzorger en bevat een reeks beweringen die beschrijven hoe kinderen communiceren. Voor elke bewering wordt de ouder gevraagd om te beoordelen hoe vaak het beschreven gedrag wordt geobserveerd (0: minder dan één keer per week of nooit - 1: minstens één keer per week, maar niet iedere dag – 2: één of twee keer per dag – 3: verschillende keren (meer dan twee) per dag of altijd).De CCC-2-NL wordt individueel afgenomen. Afname kan schriftelijk of digitaal geschieden.

Meer informatie

Uitgeverij Pearson


Onderwerp:

ADHD,
Autisme

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:

4 - 16 jaar


Beschrijving downloaden

Beoordeling door COTAN

COTAN-beoordeling 2007:

  • betrouwbaarheid: voldoende
  • begripsvaliditeit: onvoldoende
  • criteriumvaliditeit: onvoldoende
  • normen: voldoende

Betrouwbaarheid

Er zijn twee vormen van betrouwbaarheid onderzocht: de interne consistentie en de test-hertestbetrouwbaarheid.
De interne consistentie is zowel voor de normeringssteekproef als voor de twee klinische steekproeven berekend. De interne consistenties van de normeringssteekproef blijken over het algemeen lager dan die van de klinische steekproeven. De Cronbach’s alpha’s van de interne consistentie van de CCC-2-NL schalen varieerden van .53 (Coherentie) tot .75 (Spraakproductie) met een gemiddelde score van .65 voor de normeringssteekproef, van .48 (Niet-Verbale communicatie) tot .75 (Spraakproductie) met een gemiddelde score van .67 voor de klinische steekproef van 4 tot 7 jaar, en van .56 (Sematiek) tot .79 (Coherentie) met een gemiddelde score van .68 voor de klinische steekproef van 7 tot 15 jaar. De interne consistentie voor de samengestelde schaalscores Algemene Communicatie Score (ACS) en Pragmatiek is voor de drie verschillende steekproeven boven de . 75. Geurts (2007) concludeert dat de interne consistentie voor de normeringssteekproef over het algemeen voldoende is. In de klinische groepen is de interne consistentie voor de meeste schalen eveneens voldoende, maar deze is onvoldoende voor Stereotype taal, Niet-verbale communicatie en Interesses voor de kinderen van 4 tot 7 jaar en voor Semantiek voor de kinderen van 7 tot 15 jaar. De samengestelde schaalscores vormen belangrijke maten, aangezien deze maten bepalend zijn voor het nemen van beslissingen over het al dan niet aanwezig zijn van een communicatieve beperking. De interne consistentie van de samengestelde schaalscores is goed.

De test-hertestbetrouwbaarheid laat zien dat de betrouwbaarheid van de tien basisschalen onvoldoende tot voldoende is. De Spearman rang correlatie varieerde hierbij van .33 tot .84. De betrouwbaarheid van de drie samengestelde schaalscores is voldoende tot goed. Hierbij varieerde de correlaties van .67 tot .91 (Geurts, 2007).

De COTAN heeft in 2007 de betrouwbaarheid beoordeeld als voldoende. Deze beoordeling betreft de drie samengestelde schaalscores. De betrouwbaarheid van de tien basisschalen wordt beoordeeld als onvoldoende.

Validiteit

De validiteit is onderzocht via het hiervoor genoemde normeringsonderzoek en de twee klinische steekproeven.

Om de interne validiteit te testen zijn de 10 verschillende subschalen van de vragenlijst getoetst door middel van factoranalyses. De interne structuur van de vragenlijst wordt niet ondersteund door de resultaten van de factoranalyses.
Voor de begripsvaliditeit is gekeken naar de twee belangrijkste onderdelen hiervan, namelijk de convergente en de divergente validiteit. Voor de convergente validiteit is gekeken naar de relatie met instrumenten die een soortgelijk construct meten, in dit geval instrumenten die ook pragmatiek onderzoeken. Instrumenten die vergeleken werden, zijn de Nijmeegse Pragmatiek Test (NPT) en de Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK). Geurts (2007) concludeert dat de meetpretentie van de CCC-2-NL voor een groot deel overeenkomt met de NPT en de VISK. Om na te gaan of de CCC-2-NL in staat is verschillende begrippen van elkaar te onderscheiden is gebruik gemaakt van de gegevens uit de klinische steekproef bij kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Het blijkt dat de divergente validiteit van de CCC-2-NL voor de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar goed is (Geurts, 2007).

Om de criteriumvaliditeit te onderzoeken is gekeken in welke mate de scores op de CCC-2-NL een voorspellende waarde hebben voor de klinische diagnose. Geurts (2007) concludeert dat er met de CCC-2-NL voldoende differentiatie tussen verschillende groepen ontstaat (Geurts, 2007).

De COTAN beoordeelt de begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit van de CCC-2-NL als onvoldoende, omdat de factoranalyse de interne structuur van de test niet ondersteunt. Daarnaast is er volgens COTAN sprake van matige resultaten voor het voorspellend onderzoek.

Normering

Voor het bepalen van de normen voor het leeftijdsbereik van 4 tot en met 15 jaar zijn er gegevens verzameld op reguliere scholen verspreid over Nederland bij 2.580 kinderen. Met behulp van de normeringssteekproef is een normtabel voor Nederlandse kinderen opgesteld. In de handleiding wordt een toelichting gegeven op het gebruik bij Vlaamse kinderen, kinderen met een specifieke taalstoornis (SLI), kinderen met ASS en kinderen met ADHD (Geurts, 2007).De COTAN heeft in 2008 de normen van de CCC-2-NL als voldoende beoordeeld.

Literatuur

Bishop, D.V.M. (1997). Uncommon understanding: Development and disorders of language comprehension in children. Hove: Psychology Press.

Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van & Groot, C.J. (2000). Documentatie van tests en testresearch in Nederland, deel I. Assen: Van Gorcum.

Geurts, H.M. (2007). CCC-2-NL. The Children’s Communication Checklist – Second Edition. Nederlandse versie. Handleiding. Amsterdam: Harcourt Assessment B.V.

Geurts, H.M., Verté, S., Oosterlaan, J., Roeyers, H., Hartman, C.A., Mulder, E.J., Van Berckelaer-Onnes, I.A., & Sergeant, J.A. (2004). Can the Children's Communication Checklist differentiate between children with autism, children with ADHD, and normal controls? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45, 1437 - 1453.

Rapin, I. (1996). Practioner review: Developmental language disorders: A clinical up-date. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 643 - 655.


De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen beschrijft en beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Bestellen

Pearson
Postbus 78
1000 AB Amsterdam
bestelling-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.