• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Brussencursus Autisme - Cursus voor broertjes en zusjes van kinderen met autisme

De Brussencursus is gericht op broers en zussen (brussen) van 9 tot 17 jaar van kinderen met autisme. De preventieve cursus beperkt negatieve gevolgen en versterkt beschermende factoren waardoor brussen van kinderen met autisme niet als gevolg daarvan zelf problemen ontwikkelen. Er zijn acht bijeenkomsten voor brussen en vier bijeenkomsten voor ouders.

Doel

Het hoofddoel van deze interventie:
Broers of zussen (hierna brussen) van kinderen met een autisme spectrum stoornis ontwikkelen niet als gevolg daarvan zelf psychosociale of psychiatrische problemen.

Algemeen doel van de brussen-bijeenkomsten:
Brussen profiteren na het volgen van de cursus meer van beschermende factoren en daardoor zijn risicofactoren minder van invloed op het functioneren van het kind.

Algemeen doel van de ouderbijeenkomsten:Ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding van hun kind dat opgroeit met een broer of zus met autisme en zijn geïnformeerd over de beschermende en risicofactoren bij het opgroeien als brus van een kind met autisme. Het uitwisselen van ervaringen met ouders heeft geholpen de beschermende factoren te verstevigen en de risicofactoren te doen afnemen zodat zij een zo gezond mogelijke gezinssituatie kunnen scheppen en behouden.

Doelgroep

Zowel kinderen in de leeftijdscategorie van negen tot zeventien jaar met een broer of zus met autisme die wonen in de omgeving van Eindhoven en de Kempen als de ouders van deze kinderen.

Aanpak

Na een telefonisch aanmeld- en kennismakingsgesprek met de brus en diens ouder(s) volgt de brus acht cursusbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten komen de volgende thema's aan bod: autisme, wat is dat?; gevoelens algemeen en ten aanzien van het kind met autisme; verantwoordelijkheidsgevoel en het opkroppen van gevoelens; aandacht krijgen en vragen; sociaal netwerk; strategisch omgaan met de broer of zus met autisme.

In dezelfde periode volgen ouders vier bijeenkomsten met de volgende thema's: de invloed van het kind met autisme op het gezinsleven; de brus in de schijnwerpers gezien vanuit de verwachtingen van de ouders; de positie van de brus; stilstaan bij het heden, terugblikken en vooruitkijken.

Vóór de laatste brusbijeenkomst volgt er met ieder kind nog een individueel afsluitend gesprek, waarbij de ouders later aanschuiven. Er wordt aandacht besteed aan bovenstaande thema's in verschillende werkvormen, zoals kringgesprekken, rollenspellen, groepsdiscussies, schrijfopdrachten, spelletjes en beeldmateriaal.

Materiaal

Er is een draaiboek beschikbaar voor zowel de brussen- als ouderbijeenkomsten en voor de brussen is een werkboek. Daarnaast is er voor ouders een informatiemapje en een folder. Tenslotte zijn er twee dvd's.

Onderzoek

In een veranderingsonderzoek naar de cursus (van Vliet, 2005) werd gevonden dat brussen na afloop gemiddeld meer profiteerden van beschermende factoren en / of minder last hadden van risicofactoren. Daarnaast werd gevonden dat de gemiddelde scores van de brussen op de schalen 'steun van ouders', 'aandacht' en 'broer/zus relatie' na afloop van de cursus significant hoger waren dan voorafgaand aan de cursus. Belangrijk om te vermelden is dat de gebruikte vragenlijst geen hoge betrouwbaarheid heeft. Een andere belangrijke beperking is de afwezigheid van een controlegroep.

Uit een procesevaluatie in 2008 komt naar voren dat brussen en ouders over het algemeen tevreden zijn over de bijeenkomsten van de Brussencursus.


Onderwerp:

Autisme

Doel:

Preventie

Leeftijd:
9 - 17 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
28 september 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Het materiaal van de Brussencursus zit goed in elkaar en is aansprekend. De doelgroep is duidelijk afgebakend en goed onderbouwd. Sterk punt is de ondersteuning van begeleiders door Video Interactie Begeleiding.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Binnen, onderdeel van concern GGzE
Dommelstraat 6, postvak DS 0620
5611 CK Eindhoven
E- mail: directtrainingen@ggze.nl
(040) 297 01 70
ggze.nl

Contactpersoon:

I.J. Helderman
Irene.Helderman@GGZE.nl
  06 - 203 90 815

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.