Over het Nederlands Jeugdinstituut

Blijf investeren in de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie

Blog van: Hilde Kalthoff -

Steeds weer is er discussie over het nut van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Kunnen we dat geld niet beter besteden? Is vve wel nodig? Ja, beleidsmakers, pedagogisch medewerkers en leerkrachten, vve is nodig en heeft al veel bereikt. Richt je op wat nog beter kan, zodat de kwaliteit van jullie werk nog hoger wordt. Blijven investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen uit achterstandsgezinnen is hard nodig om ook hen kans te geven op een goede toekomst.

Voor- en vroegschoolse educatie wordt vaak gelijkgesteld aan het gebruik van een vve-methode, maar het is veel meer. Vve draait ook om extra plaatsen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor kinderen die anders niet aan een voorschoolse voorziening zouden deelnemen, om toeleiding van deze kinderen naar deze voorzieningen, om verbetering van de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen en om het ondersteunen van ouders.

Speelse leeromgeving

Vijftien jaar voorschoolse educatie heeft op deze punten al veel opgeleverd. Zo maken tegenwoordig de meeste kinderen met laagopgeleide ouders gebruik van een voorschoolse voorziening. Voordat er voorschoolse educatie was, begonnen veel kinderen uit achterstandsgezinnen onvoorbereid in groep 1. Deze kinderen hadden vaak cognitieve achterstand en weinig zelfvertrouwen, waren niet gewend om met andere kinderen om te gaan en hadden geen ervaring met spelmateriaal en met de structuur en rituelen in een speelse leeromgeving. Veel kinderen uit migrantengezinnen spraken bovendien nauwelijks of geen Nederlands. Nu starten deze kinderen beter voorbereid in groep 1.

Stimulerende activiteiten

De kwaliteit van de beroepskrachten is cruciaal. Kinderen ontwikkelen zich beter als de beroepskracht veel stimulerende activiteiten aanbiedt en hen goed begeleidt. Dit vraagt veel kennis en vaardigheden. Een goede methodiek draagt daaraan bij. Inmiddels werken veel locaties met een erkend voorschools programma. Mits goed uitgevoerd verhoogt dit de kwaliteit op de werkvloer.

Maar voor goede ontwikkelingskansen voor kinderen is meer nodig. Essentieel is continue professionalisering, vooral in de vorm van coaching en begeleiding op de werkvloer. De inzet van hbo'ers als coach bevordert dit proces.

Ouderbetrokkenheid

Ook valt nog veel te winnen door ouders in achterstandssituaties te ondersteunen in hun pedagogische en educatieve taak, zodat ze hun kinderen adequaat kunnen stimuleren. Ouderbetrokkenheid is dan ook sinds enkele jaren een speerpunt binnen het vve-beleid.

Vooruitgang

Het versterken van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie begint zijn vruchten af te werpen. Dit zal zich vertalen in betere resultaten bij de kinderen. Dit jaar worden de eerste resultaten van het pre-COOL-onderzoek verwacht, waarbij kinderen van 2 jaar tot en met groep 2 zijn gevolgd. Onderzoeker Paul Leseman (Universiteit Utrecht) maakte in november in een webinar al bekend dat doelgroepkinderen wat betreft woordenschat en aandacht significant meer vooruit gaan dan andere kinderen. Ze lopen een behoorlijk deel van hun achterstand in. Dat geeft hoop.

Voor- en vroegschoolse educatie heeft al veel opgeleverd, maar het is ook duidelijk waar verbeteringen nodig zijn. Leg het accent op het verder vergroten van de kwaliteit van pedagogisch medewerkers en het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Dat maakt dat ook kinderen uit achterstandsgezinnen zich goed ontwikkelen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies