Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Multiprobleemgezinnen in de agglomeratie Amsterdam

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Nee
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Nee
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? n.v.t.
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Nee
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Nee
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? N.v.t.
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Ja
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Onbekend
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Nee
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Ja
Is de data-cleaning beschreven? Ja
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Ja
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Ja
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? n.v.t.
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? N.v.t.
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


Het onderzoek 'Multiprobleemgezinnen in de agglomeratie Amsterdam' betreft een onderzoek naar de omvang en samenstelling van multiprobleemgezinnen in Amsterdam en de regio's Amstelland/Meerlanden en Zaanstreek/Waterland. Het onderzoek was gericht op gezinnen met minimaal één kind in de leeftijd van nul tot vier jaar. De gegevens zijn verzameld via artsen en verpleegkundigen van de GGD Amsterdam, de Amsterdamse thuiszorg en bureaus jeugdzorg. Bij de GGD hebben de onderzoekers gegevens geanalyseerd van alle gezinnen die in de eerste helft van 2005 het consultatiebureau of het ouder-kindcentrum bezochten. Omdat de analyse van gegevens beperkt is tot gezinnen met een kind in de leeftijd van nul tot vier jaar kunnen de onderzoekers geen uitspraak doen over het aantal multiprobleemgezinnen in de populatie van nul tot achttien jaar.

Instelling

Adviesbureau Van Montfoort

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

2005

Instrumenten

In de stad Amsterdam is gebruik gemaakt van het zorgregistratiesysteem van de jeugdgezondheidszorg, het zogenaamde RSU bestand. De artsen en verpleegkundigen van de GGD en thuiszorg vullen op vier meetmomenten (11 maanden, 2 jaar, 3 jaar en 3 jaar en 9 maanden) een formulier in. In dit formulier leggen zij vast welke problemen er zijn gesignaleerd en of het kind verwezen is naar één of andere vorm van hulp. Voor de regio's Amstelland/Meerlanden en Zaanstreek/Waterland is een vragenlijst opgesteld die aansluit bij de registratie van de GGD Amsterdam.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Het onderzoek was gericht op de populatie gezinnen met minimaal één kind in de leeftijd van nul tot vier jaar in Amsterdam en de regio's Zaanstreek/Waterland en Amstelland/Meerlanden.

Steekproefgrootte

Van de 12.643 in Amsterdam verspreide formulieren kwamen er 8.994 retour (71 procent). Omdat een aantal formulieren onvolledig was ingevuld, zijn uiteindelijk gegevens van 8.372 gezinnen voor het onderzoek gebruikt. Daarnaast zijn voor dit onderzoek in Amstelland 662 formulieren van gezinnen en in de regio Zaanstreek/Waterland 1111 formulieren van gezinnen gebruikt voor dit onderzoek.

Publicatiegegevens

  • Burik, A.E. van, Vianen, R.T. van (2006). 'Multiprobleemgezinnen in de Agglomeratie Amsterdam : een onderzoek naar de omvang en samenstelling van multiprobleemgezinnen en'. Woerden: Adviesbureau Van Montfoort

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies