Nieuws van het NJi

Pilot monitor kwaliteit kinderopvang

Zes kinderopvangorganisaties zijn op 1 november gestart met een pilot waarbij ze hun pedagogische kwaliteit op groeps-, locatie-, cluster- en organisatieniveau via een NJi-monitor zichtbaar maken. Pedagogisch coaches krijgen zo grip op wat werkt in de praktijk en zien waar verbetering nodig is. De pilot loopt tot eind 2019. 

De Rotterdamse kinderopvanghouder KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut constateerden in 2016 dat er geen eenduidig beeld is van de pedagogische kwaliteit en startten samen de ontwikkeling van een monitor. KindeRdam gebruikt de monitor al enige tijd. Dit levert waardevolle informatie op over de mate waarin zij voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en aan haar eigen kwaliteitsnorm. Zo zien pedagogisch coaches bijvoorbeeld waar horizontale en verticale babygroepen specifiek verschillen, en waar de kracht van werken zit op afzonderlijke locaties.

Gebruik

Momenteel wordt de monitor voor de deelnemende organisaties ingericht. Gegevens over de locaties, groepen en medewerkers worden ingevoerd, zodat de monitor in de loop van december gebruikt kan worden.

Pedagogisch coaches voeren hun observatiescores in op tablet of laptop voor de categorieën: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht normen en waarden en kwaliteit leefomgeving. Rapportages zijn direct beschikbaar. Zo krijgen pedagogisch coaches input om hun beleid op effect te beoordelen, en kunnen zij het gesprek hierover aangaan met pm’ers, management, inspectie, oudercommissie en eventuele andere samenwerkingspartners.

Benchmark

Het streven is om de monitor na de pilotfase beschikbaar te stellen voor de hele branche kinderopvang. Door gegevens over locaties, groepen en medewerkers in te voeren, leent de monitor zich ook uitstekend voor benchmarking, zowel op houder- als op sectorniveau.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies