Nieuws van het NJi

Oproep: pilots ‘Voor ieder kind een thuis!’

Vanuit het project 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen', zoeken we gemeenten of jeugdhulpregio's die vanaf dit najaar mee willen doen aan één van de vijf pilots. Wilt u er werk van maken dat kinderen in uw gemeente of regio zo thuis mogelijk opgroeien? Het liefst in hun gezin maar als dat niet kan, zoveel mogelijk bij pleegouders of in een gezinshuis? Heeft u daarbij ondersteuning nodig? Doe dan mee aan de pilot (looptijd is één jaar).

Doel van de pilots

In Nederland wonen nog steeds veel kinderen in leefgroepen (19.000 in 2017), terwijl een gezin meer kans biedt om stabiele en veilige relaties op te bouwen met vertrouwde mensen. In een leefgroep heeft het kind altijd te maken met wisselende groepsleiders.

Om kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een veilige en stabiele plek te kunnen geven, is een intensieve samenwerking nodig tussen gewone gezinnen en specialistische hulp. De Jeugdwet geeft gemeenten expliciet de opdracht gezinsvormen breed in te zetten. Dat schept voor gemeenten de mogelijkheid om een positie in te nemen voor meer jeugdhulp in gezinsvormen. De gemeente kan een stimulerende en faciliterende rol pakken om te zorgen dat meer kinderen opgroeien in een gezin.

Doel van deze pilots is ten eerste om inzicht te krijgen in wat het vraagt van gemeenten om deze rol te pakken om, in samenwerking met opvoeders en professionals, kinderen zo thuis mogelijk op te laten groeien. En om met deze inzichten aan de slag te gaan in de betrokken gemeenten en regio’s.

Hierbij gaat het erom dat de draagkracht van een gezin met hulp van een ander gezin wordt versterkt, bijvoorbeeld door inzet van een steungezin. Hiermee vergroot je de kans dat een kind in eigen gezin en omgeving kan blijven. En mocht thuis wonen voor een langere of kortere termijn niet gaan, dan is het zaak dat een kind een duurzaam thuis krijgt in een duurzaam ander gezin.

Naast ondersteuning van de gemeenten en regio’s is het nadrukkelijke tweede doel van de pilots om de geleerde lessen landelijk te delen, zodat ook andere gemeenten en jeugdhulpregio’s er profijt van kunnen hebben.

Ondersteuning gemeenten en regio’s

Deelnemers aan de pilot krijgen ondersteuning van de samenwerkingspartners uit het project ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’, bestaande uit: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Zij helpen de deelnemers om de vragen, knelpunten en uitdagingen ten aanzien van meer jeugdhulp in gezinsvormen, helder te krijgen. De ondersteuning bestaat uit een gezamenlijke analyse en startfoto van de gemeente of regio en een op maat gemaakt plan van aanpak voor de begeleiding gedurende het traject. Daarnaast geven we advies over inhoud en proces en helpen we u om de resultaten te borgen in het beleid en in de uitvoering.

De concrete ondersteuning is afhankelijk van de fase waarin uw gemeente of regio zich bevindt. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van een door alle partijen gedragen visie en plan van aanpak. Of we kunnen samen met u een versnelling aanbrengen in de uitvoering van een al bestaand plan, door alle betrokkenen opnieuw te motiveren en eventuele belemmeringen weg te nemen.

Aanmelding

Herkent u deze problematiek en ziet u het als een uitdaging om hierin verandering te brengen? Meld uw gemeente of regio dan aan voor één van onze pilots. Dat kan tot en met maandag 24 september 2018 via het online aanmeldformulier en het invullen van deze vragenlijst (5 vragen).

Ik meld me aan

U hoort uiterlijk maandag 8 oktober of u geselecteerd bent. Bij meer dan vijf aanmeldingen maakt de stuurgroep van het project een selectie op basis van onderstaande voorwaarden en de geografische en inhoudelijke spreiding van de pilots.

Voorwaarden voor deelname aan de pilots

  • Er is politiek én bestuurlijk draagvlak voor de pilot in de gemeente of regio (duidelijkheid over de ambitie en beoogde resultaten en visie op borging van resultaten).
  • Er is een trekker (vanuit één van de samenwerkende partijen) met mandaat, ruimte voor experiment en middelen.
  • De pilot richt zich op samenwerking tussen opvoeders (ouders, steunouders, pleegouders, gezinshuisouders), vrijwilligersorganisaties, wijkteams, zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, beleid op gemeentelijk niveau en beleid op regionaal niveau.
  • De pilot is onderdeel van het regionale transformatieplan ‘Zorg voor de Jeugd’.
  • De pilot richt zich op één of meerdere ontwikkelpunten uit de handreiking ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’. In het Transformatiefonds ontwikkelvoorstel vindt u onder het kopje ‘Wat kunt u doen?’ een samenvatting van de ontwikkelpunten.
  • Er is bereidheid resultaten breed te delen met andere gemeenten en regio’s.
  • Er is commitment voor langere tijd om de werkwijze uit te werken en te borgen.

Contact

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Mariska de Baat per e-mail: m.debaat@nji.nl of bel: 06 – 25 66 07 22.

‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’ is een project van de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut. En wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

VNG NVP NJi Links Jeugdzorg Nederland

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies