Nieuws van het NJi

Oproep: Voorkom uitval in de pleegzorg. Doet u mee?

Voor het project 'Actieonderzoek continuïteit pleegzorg' zijn we op zoek naar tien pleegzorgaanbieders die willen werken aan het voorkomen van breakdown en van uitval van pleegouders in hun organisatie. Wilt u zich samen met collega's, samenwerkingspartners en pleegouders inzetten voor dit doel? Doe dan mee aan dit project.

Waarom het actieonderzoek?

Kinderen en jongeren in de pleegzorg maken nog te vaak te veel wisselingen mee, die schadelijk kunnen zijn voor hun ontwikkeling. Bovendien stoppen er nog regelmatig pleegouders, terwijl er al een tekort is. Meer continuïteit en het voorkomen van breakdown is een van de prioriteiten in het verbeteren van de pleegzorg. Het doel van dit actieonderzoek is een flinke impuls te geven aan het terugdringen van breakdown en het voorkomen van uitval van pleegouders.

Onze gezamenlijke ambitie is een afname van het aantal breakdowns in de deelnemende organisaties met 25 procent in 2020 (twee jaar na start project) en met 40 procent in 2023 (vijf jaar na start project). Uitgangspunten zijn: aansluiten bij lokale prioriteiten, benutten van kennis over wat werkt en focus op acties door de pleegzorgaanbieders. Het project moet niet alleen leiden tot een duurzame afname van de breakdowns en uitval in de deelnemende organisaties, maar de opgedane inzichten moeten ook andere organisaties helpen om daar breakdown en uitval terug te dringen.

Wat houdt het in?

Deelnemende organisaties gaan aan de slag met het opstellen en uitvoeren van een plan om breakdown en uitval terug te dringen. Zij evalueren het plan geregeld en stellen dit bij om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Een interne aandachtsfunctionaris en een actieteam trekken het actieonderzoek binnen de organisatie. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) ondersteunen hierbij. We reiken bijvoorbeeld kennis aan voor een 'actieplan' per organisatie en het NJi helpt als procesbegeleider de voorgenomen acties in praktijk te brengen en te evalueren. Deelnemende organisaties krijgen een financiële tegemoetkoming in de aanstelling van een aandachtsfunctionaris en een actieteam gedurende het project.
We verwachten van de deelnemende organisaties betrokkenheid en aanwezigheid bij de activiteiten van het project (denk aan werk/leerbijeenkomsten) en bereidheid om ervaringen en opgedane kennis en resultaten te delen, zodat ook andere organisaties van hen kunnen leren.
We starten in de eerste helft van december met een eerste bijeenkomst en het project loopt tot en met september 2020.

Wanneer kunt u meedoen aan het actieonderzoek?

  • Er is bestuurlijk draagvlak voor het actieonderzoek in de organisatie.
  • De organisatie is bereid een interne aandachtsfunctionaris aan te stellen met mandaat, ruimte voor experiment en middelen.
  • De organisatie is bereid een actieteam samen te stellen. De aandachtsfunctionaris is de trekker van het actieteam.
  • De organisatie zorgt voor betrokkenheid van ketenpartners (zoals wijkteams en jeugdbescherming) en pleegouders tijdens het project.
  • De organisatie is bereid resultaten en ervaringen breed te delen met andere organisaties en professionals.
  • De organisatie wil zich inzetten om de werkwijze ook na het project voort te zetten en te borgen in de organisatie.

Aanmelding

Ziet uw organisatie het als een uitdaging om breakdown en uitval te verminderen? En is uw organisatie gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan? Meld uw organisatie dan aan voor dit actieonderzoek. Dit kan tot en met 31 oktober via het online aanmeldformulier en het invullen van deze vragenlijst (vier vragen).

U hoort uiterlijk 15 november of uw organisatie geselecteerd is. Bij meer dan tien aanmeldingen maakt de stuurgroep van het project een selectie, waarbij we streven naar een diverse deelnemersgroep op basis van geografische spreiding, omvang van de organisatie en mate van huidige activiteiten op dit onderwerp.
Aanmelding is dan ook geen automatische deelname. In december zal een eerste startbijeenkomst worden georganiseerd.

Ik meld me aan

Contact

Meer informatie nodig of vragen? Neem contact op met Mariska de Baat.

'Actieonderzoek continuïteit pleegzorg' is een project van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jeugdzorg Nederland NVP NJi Links

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies