Nieuws van het NJi

Manifest voor steun aan jongvolwassenen ondertekend

Maandag 27 november is tijdens de Jongvolwassenen-top in Het Spoorwegmuseum in Utrecht door diverse organisaties het Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren ondertekend. Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven spreken zich uit om elkaar op te zoeken en over de grenzen van de eigen wereld heen te stappen. Samen willen deze organisaties minder zelfredzame jongeren ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding en het behoud daarvan. Daarbij is ook aandacht voor het bieden van doorlopende ondersteuning en zorg, het vinden van passende huisvesting en een toereikend inkomen.

Veruit de meeste jongeren slagen erin om op eigen kracht, met steun van ouders en van hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Er zijn echter zo’n 155.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. Ook hebben ongeveer 187.500 jongeren in deze levensfase een of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming gehad. Vaak hebben zij meerdere problemen tegelijk: fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, problemen met huisvesting of met justitie. Voor hen is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of het op eigen benen staan extra lastig. Dat is zonde, want we willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen.

Landelijke werkagenda

Om jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is er door de invoering van het passend onderwijs op school maatwerk mogelijk gemaakt voor jongeren met een beperking. Maar we zijn nog niet klaar. De hulpvragen van deze jongeren raken bijna altijd meerdere levensgebieden, meerdere beleidsterreinen en meerdere organisaties. De systemen schuren nog teveel. Wetgeving en uitvoering van de bijbehorende systemen sluit niet altijd aan op de leefwereld van jongeren. We moeten voorkomen dat jongeren én professionals daardoor tegen muren oplopen.

In partnerschap en met commitment van alle benodigde partijen zal alles worden gedaan om het hierboven beschreven vraagstuk op te lossen. Gemeenten committeren zich aan een integrale aanpak van het vraagstuk door het (door) ontwikkelen van een integrale, regionale werkagenda waarbij onderwijs, werk & inkomen, zorg, bedrijfsleven en waar nodig justitiepartners zijn betrokken. Deze aanpak wordt ondersteund vanuit een landelijke werkagenda. Jeugdhulp-aanbieders willen tijdig samen met de jeugdige werken aan een toekomstplan voor de jeugdige. Het Rijk committeert zich aan het waar nodig aanpakken van de systeemwereld. Het Rijk beziet wetten en regels in samenhang en werkt aan mogelijke oplossingen voor knelpunten in wet- en regelgeving/of op rijksniveau.

De behoeften van de klant centraal

‘We doen dat met lef, we pakken en creëren de ruimte, en we gaan de komende vier jaar samen leren wat werkt, door te doen. We houden elkaar scherp en stellen het belang van de jongeren en hun behoeften centraal. Ieder doet wat nodig is en zoekt hierbij de grenzen op van de eigen mogelijkheden. We geven hieraan de komende vier jaar de ruimte. We houden met elkaar scherp in de gaten of we op de goede weg zitten en we stellen het belang van de jongeren en hun behoeften centraal,’ aldus Algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens.

Dit manifest is een samenwerking tussen gemeenten, VNG, Divosa, Ingrado, MBO Raad, VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, CNV, SBB, GGZNL, Jeugdzorg NL, VGN, VOBC, Sociaal Werk Nederland, NJi, Movisie en de ministeries van SZW, OCW, VWS, V&J.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies