Nieuws van het NJi

Jeugdwet niet ter discussie, wel knelpunten in uitvoering

De Jeugdwet biedt een goed fundament voor een beter werkend jeugdstelsel, waardoor jeugdigen en hun ouders kunnen rekenen op hulp die aansluit bij hun behoeften. Er zijn knelpunten in de uitvoering van de wet, die vragen om een gedeelde visie op passende zorg. De urgentie voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om samen te werken is vergroot. En daar ligt ook de oplossing van de belangrijkste knelpunten, aldus de onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut in de deelstudie Zorglandschap en Veiligheid van de Eerste evaluatie Jeugdwet.

Een goed fundament met zwakke plekken

De Jeugdwet biedt ruimte voor diversiteit in de lokale uitvoering waardoor gemeenten en zorgaanbieders beter kunnen aansluiten bij de vragen van burgers. Door het ontbreken van een gemeenschappelijk kader zijn er een aantal zwakke plekken in de uitvoering, Dit openbaart zich met name bij de toegang, waardoor de jeugdhulpplicht moeilijk te vervullen is. Initiatieven voor kwaliteitsverbetering werken nog onvoldoende door naar de praktijk. De rechtspositie van cliënten in relatie tot privacy en hulp met drang vraagt aandacht.

Druk op intensieve zorg onverminderd, samenwerking beter

Met betrekking tot de vraag of het veld zich beweegt richting de doelen die met de wet nagestreefd worden, laat het onderzoek een wisselend beeld zien:

  • De druk op intensieve zorg is nog niet verminderd. 
  • De inzet op preventie en eigen kracht van kinderen en ouders is nog in ontwikkeling.
  • Respondenten vinden dat er meer samenwerking is tussen jeugdhulpaanbieders onderling en met het bredere sociale domein. Marktwerking en administratieve lasten, zoals aanbestedingsregels en regeldruk, kunnen integrale samenwerking in de weg staan. Dit geldt des te meer voor het gedwongen kader, waar sprake is van een niet volledig gedecentraliseerd stelsel. Respondenten zien de oplossing niet in een aanpassing van de wet, maar vooral in een verdere ontschotting binnen gemeenten en binnen regio’s.
  • De diversiteit in regels, kwaliteitseisen en procedures beperkt de beoogde ruimte voor professionals.

Over het geheel genomen constateren de onderzoekers dat een gedeelde visie op passende zorg - die richtinggevend is voor de gezamenlijke inspanningen om meer samenhang en samenwerking in de uitvoering van het jeugdbeleid te realiseren - ontbreekt.

Deelstudie jeugdhulp

In deze deelstudie hebben onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut op grond van beschikbaar onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en ouders getracht zicht te krijgen op welke invloed de Jeugdwet heeft op ontwikkelingen in de jeugdhulp. Hierbij is gekeken naar zowel het vrijwillig als het gedwongen kader.

Indeling deelstudie evaluatie Jeugdwet

Over de evaluatie

Deze eerste evaluatie is uitgezet en begeleid door ZonMw in opdracht van de ministeries van VWS en JenV. De evaluatie is gebaseerd op bestaand onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en ouders. De uitvoering lag bij een samenwerkingsverband van zeven organisaties die elk een deelstudie voor hun rekening namen: het NIVEL, het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Leiden, Stichting Alexander, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en twee Academische Werkplaatsen Jeugd verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Tilburg University.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies