Nieuws van het NJi

Afstemming jeugdhulp en Wmo 2015

In 'Zicht op de Wmo 2015' schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. Een van de bevindingen is dat de overgang van cliënten van jeugdhulp naar Wmo-ondersteuning regelmatig moeizaam gaat.

Het SCP concludeert dat eind 2015 en begin 2016 de uitvoering van de Wmo 2015 op grote lijnen verliep zoals beoogd.

Een aantal bevindingen en aanbevelingen uit de evaluatie over Wmo 2015 en integraal werken:

  • De beleidsruimte in de Wmo 2015 zorgt zowel voor verbeterkansen als voor onduidelijkheid over verantwoordelijkheden in de afstemming tussen jeugdhulp, Wmo 2015 en wijkverpleging. De overgang van cliënten van jeugdhulp naar Wmo 2015 verloopt daarom regelmatig moeizaam. Het SCP adviseert de integraliteit van de toegang en ondersteuning over de gedecentraliseerde wetten heen te versterken.
  • Mantelzorgers zijn kritisch over het meldingsproces en over de aandacht voor hun positie als mantelzorger. Gespreksvoerders bevestigen dit. Informele hulp is een belangrijk deel van de Wmo 2015 en het SCP benadrukt dat deze centrale rol alleen werkt wanneer mantelzorgers ondersteund en niet overvraagd worden. Het SCP adviseert voldoende rekening te houden met de mantelzorger bij het beslissen over een oplossing en oog te hebben voor mantelzorgers, ook wanneer zij niet op de voorgrond treden.
  • Er zijn signalen dat er onduidelijkheden zijn over de toegang tot zorg en ondersteuning, voor zowel cliënten als gespreksvoerders.

In het programma Integraal werken in de wijk (IWW) bundelen diverse organisaties de krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Om de uitvoering van de Wmo 2015 te optimaliseren, stelt IWW diverse middelen beschikbaar. De 'Reflectietool Ruimte geeft vaart' heeft als doel toegang naar passende zorg en ondersteuning te verbeteren. Het model 'Sociale wijkteams en informele zorg' biedt ondersteuning in wat werkt in de samenwerking tussen formele en informele zorg.

Bron: SCP; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies