Nieuws uit het jeugdveld

School aan de slag met NPO-schoolscan en -programma

Scholen moeten een eigen schoolprogramma opstellen voor de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dat staat in een brief over het NPO die demissionair minister Arie Slob van OCW aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs heeft gestuurd.

Slob geeft in de brief op hoofdlijnen informatie over het tijdpad, de financiën, de verantwoording en monitoring. Het Nationaal Programma Onderwijs moet zorgen dat leerlingen die dat nodig hebben langer, meer en effectiever onderwijs krijgen. Dit is nodig om leerlingen na de coronacrisis extra te ondersteunen in hun leerontwikkeling en hen daarmee een goede uitgangspositie te geven.

Schoolscan

De minister vraagt scholen om uiterlijk in de zomer de behoeften van hun leerlingen in beeld brengen met een 'schoolscan'. Daarbij gaat het onder meer om eventuele leerachterstanden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Op basis van de schoolscan moeten scholen effectieve interventies kiezen van een menukaart die OCW in april beschikbaar stelt. Aandacht gaat bij deze interventies uit naar de interne kwaliteit van de school en de steun voor leraren. Het is de bedoeling te zorgen voor een duurzaam effect.

Vervolgstappen

De scan biedt ook een basis om afspraken te maken met gemeenten en samenwerkingsverbanden over steun voor leerlingen. Tot slot moeten scholen een 'schoolprogramma' schrijven: hun plan van aanpak voor de inzet van interventies en de samenwerking met partners in de komende schooljaren.

Financiering

De brief van Slob geeft op hoofdlijnen de omvang van het beschikbare budget aan, maar de precieze verdeling is nog onduidelijk. Voor het schooljaar 2021-2022 krijgen scholen naar schatting circa 700 euro per leerling.

Waardering

Volgens Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut zijn scholen positief over de aandacht in het plan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het wegwerken van leervertragingen. 'Er is veel waardering voor de mogelijkheid om extra middelen te investeren in de interne kwaliteit van de school en het lerarenteam. Wel hebben scholen hun wens uitgesproken om bij de uitvoering van het programma aan te sluiten bij school-specifieke ontwikkelingen. Het is nog onduidelijk hoeveel ruimte daarvoor is. Tot slot maken scholen zich zorgen over de langere termijn. Het is daarom belangrijk te bekijken hoe de investeringen ook op de langere termijn kunnen bijdragen aan een effectiever onderwijsprogramma.'

Over het NPO

Het NPO, gelanceerd op 17 februari, is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. De komende jaren investeert het kabinet ruim 8,5 miljard euro in het programma, dat samen met scholen en gemeenten wordt uitgevoerd.

Bron: Ministerie van OWC

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies