• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Multidisciplinaire aanpak (MDA++)

Wat is MDA++?

MDA++ is de aanpak waarbij de verschillende sectoren (eerste +), specialisten (tweede +), het lokaal team en het gezin met haar sociale netwerk, samenwerken. Het MDA++-team kan van samenstelling wisselen in de loop van het traject dat de cliënten doorlopen. Dit traject wordt ondersteund door de samenwerkende organisaties uit de verschillende sectoren, die hun professionals faciliteren met als doel resultaatgerichte zorg te bieden voor deze doelgroep. Op basis van beschikbare kennis is de verwachting gerechtvaardigd dat deze aanpak leidt tot het gewenste resultaat:

  • stoppen van het geweld
  • realiseren van duurzame veiligheid
  • herstel van ontwikkelkansen
  • kwaliteit van leven

De aanpak is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deels betreffen die het handelen en de expertise van de betrokken professionals, deels de manier waarop de samenwerking moet worden vormgegeven.

Waarom MDA++?

Met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, het handelingsprotocol en het triage-instrument Veilig Thuis is in Nederland stevig ingezet op het melden van kindermishandeling, huiselijk geweld, verwaarlozing en seksueel geweld. Dit legt een goede basis, maar bij acuut gevaar en structurele (terugkerende) onveiligheid in gezinnen en relaties kunnen Veilig Thuis en de huidige keten niet voldoende voorzien in duurzame veiligheid. Hierdoor bevinden deze cliënten zich vrijwel voortdurend en vaak gedurende meerdere generaties in het zorgsysteem, in het beschermingssysteem en in het strafrechtsysteem. Om op de korte én lange termijn te voorzien in veiligheid, is niet alleen aanvullende inzet en expertise nodig, maar ook een resultaatgerichte samenwerking en een soepele en goed functionerende aansluiting van de zorg-, medische- en justitiële keten. Deze voorwaarden zijn echter niet laagdrempelig en niet tijdig in de regio beschikbaar.

Onderzoek van het Verwey-Jonker instituut wijst uit dat professionals uit de verschillende ketens zich richten op een deelprobleem. Dat deelprobleem wordt niet aangepakt in relatie tot het geweld, de verwaarlozing of het misbruik en een gezamenlijke aanpak ontbreekt. Ook uit rapporten van de Inspectie Samenwerkend Toezicht Jeugd blijkt dat het geweld en de onveiligheid niet stopt, laat staan dat er stabiele veiligheid ontstaat en daarmee het gewenste herstel voor slachtoffers mogelijk wordt gemaakt.

De wethouders van de 35 centrumgemeenten besloten daarom op 27 november 2015, en vervolgens in de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn in december van dat jaar, dat Nederland eind 2018 in elke regio een Multidisciplinaire aanpak moet hebben voor acuut en structureel geweld: MDA++.

Mogelijkheden en knelpunten

Recent onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie naar de stand van zaken drie jaar later wijst uit dat gemeenten behoefte hebben aan geschikte sturingsinstrumenten voor de verdere ontwikkeling van MDA++. Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van MDA++ in de onderzochte regio's verschillend is aangepakt. Gemeenten maken onderscheid tussen een acute en een structurele variant. MDA++ acuut bestaat meestal uit een gecentraliseerd, relatief kortdurend multidisciplinair aanbod van specialistische zorg- en veiligheidsvoorzieningen met als doel kwalitatief goede zorg en veiligheid te bieden na acute en ernstige kindermishandeling, seksueel en/of huiselijk geweld. De structurele variant zien gemeenten vooral als een dynamische samenwerkingsvorm waarbij de noodzakelijke (lokaal, regionaal of landelijk beschikbare) expertise op maat wordt ingezet.

Voor de doorontwikkeling van MDA++ acuut denkt een meerderheid van de gemeenten aan een uitbreiding van de al gerealiseerde werkwijze van de Centra Seksueel Geweld. De doorontwikkeling van MDA++ structureel is volgens gemeenten ingewikkelder. Hoewel er goede voorbeelden zijn en professionals uit de domeinen zorg, veiligheid, onderwijs en sociaal steeds meer samenwerken, stagneert de hulp nog te vaak mis. Daarom hebben gemeenten onder andere behoefte aan geschikte sturingsinstrumenten. Ook vragen zij de landelijke overheid te onderzoeken hoe de regionale ontwikkeling van MDA++ versneld kan worden. Lees meer in:

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies