Nieuws uit het jeugdveld

CBS: Geen verschuiving naar goedkopere jeugdzorg

Het aantal jongeren dat jaarlijks een of meerdere vormen van jeugdzorg krijgt, is sinds 2011 ongeveer gelijk gebleven. Het CBS concludeert op basis van de cijfers dat er geen verschuiving heeft plaatsgevonden van duurdere naar goedkopere jeugdzorg.

In de periode 2011 tot en met 2013 kreeg 11 procent van de jongeren een of meerdere vormen van jeugdzorg. Dit was ook in 2016 het geval. Onder jeugdzorg verstaat CBS jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het aantal jongeren dat jeugdbescherming of -reclassering kreeg, is in de periode 2011 tot en met 2016 jaarlijks afgenomen.

Bij jeugdhulp gaat het om hulp aan jongeren en hun ouders bij psychische problemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedproblemen. Een jaar na de invoering van de Jeugdwet, in 2016, kregen 388 duizend jongeren jeugdhulp. Dit is 7 procent meer dan in 2015. Het aantal jongeren dat hulp kreeg van een wijk- of buurtteam nam toe van 37 duizend in 2015 naar bijna 62 duizend in 2016. Het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf steeg ook van 24 duizend naar ruim 27 duizend. Volgens het CBS neemt de duurdere gespecialiseerde zorg met verblijf dus niet af, hoewel wijkteams meer goedkopere zorg leveren.

Bron: CBS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies