Nieuws uit het jeugdveld

Gebruik meldcode door artsen kan beter

De meeste artsen kennen en waarderen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ze ervaren ook belemmeringen bij de toepassing. Dat blijkt uit een onderzoek waarover staatssecretaris Martin van Rijn op 15 juni rapporteerde aan de Tweede Kamer.

De meeste van de ruim duizend artsen die meewerkten aan het onderzoek vinden dat de meldcode voor duidelijkheid zorgt en de drempel om actie te ondernemen verlaagt. Het stappenplan helpt bij een zorgvuldige besluitvorming over een eventuele melding. Vooral jeugdartsen, maar ook huisartsen, achten zich in staat om zelf hulp te organiseren, in plaats van te melden.

Door het verplichte gebruik van de meldcode voelen artsen zich gerechtvaardigd om actie te ondernemen. Toch zijn zij bang om de vertrouwensrelatie met ouders te schaden. Ze hebben daarom behoefte aan training in geschikte gesprekstechnieken.

De kindcheck, een nieuw onderdeel van de meldcode, is nog relatief onbekend. De kindcheck houdt in dat hulpverleners van volwassenen met ernstige problemen nagaan of zij kinderen hebben. Van Rijn kondigt een module aan voor digitale huisartsensystemen, die huisartsen automatisch attendeert op mogelijke risicofactoren voor kindermishandeling in het dossier van ouders.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies