Nieuws uit het jeugdveld

CBS: 214.000 jongeren krijgen jeugdhulp

Volgens de eerste kwartaalrapportage die het CBS in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ publiceert, kregen 214.000 jongeren in het eerste kwartaal van 2015 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Daarvan ontving 90 procent jeugdhulp.

Bijna 80 procent van de jongeren werden ambulant geholpen op de locatie van de jeugdhulpaanbieder. De helft van alle jongeren was tussen 4 en 11 jaar oud. Van de jongeren die niet thuis konden wonen, leefde ruim de helft in een pleeggezin. Van jeugdhulp maakten 20 procent meer jongens dan meisjes gebruik, waarbij er relatief minder allochtone jongeren jeugdhulp ontvingen.

De meeste hulpverleningstrajecten zijn gestart na verwijzing van de huisarts. Van alle jeugdhulptrajecten is 76 procent gericht op behandeling, verder bestaat het aanbod uit diagnostiek en bijvoorbeeld hulp in een crisissituatie. De meeste hulpverlening duurde korter dan een half jaar. 77 procent werd volgens plan voltooid, van de overige hulp brak 4,6 procent van de jeugdige de behandeling of begeleiding af.

Gerelateerd aan het aantal inwoners blijkt dat in kleinere gemeenten met 50 duizend tot 150 duizend inwoners de meeste jeugdhulp werd verleend. In absolute getallen woonden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de meeste jongeren die jeugdhulp kregen. Op provinciaal niveau telde Zuid-Holland de meeste jongeren met jeugdhulp en Zeeland het minste aantal.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies