Werken met outcome

Een cliënt die hulp krijgt, bespreekt met de hulpverlener wat de hulpvraag is, wat de doelen van de hulp zijn, en of er vooruitgang is. Aan het eind van het hulptraject bespreken ze de outcome: of de hulp volgens de cliënt nuttig was, of de gestelde doelen gehaald zijn en of de cliënt nu zelfstandig of met een lichtere vorm van hulp verder kan. De hulpverlener bekijkt ook met het team en de organisatie bij welke cliënten de outcome prima is en bij welke de resultaten tegenvallen. Zij bespreken samen mogelijke verklaringen hiervoor en kijken of ze hun dienstverlening kunnen verbeteren.

Kwaliteitsgesprek met de gemeente

Ook gemeenten en jeugdzorgregio's vragen jeugdhulpaanbieders om een gesprek met hen te voeren over kwaliteit en om daar verantwoording over af te leggen. Die verantwoording is geen doel op zich. Maar wie dat goed doet, verbetert daarmee de kwaliteit van zijn diensten, vinden beleidsadviseurs, onderzoekers, medewerkers van sociale wijkteams en managers van welzijns- en zorgaanbieders. In februari 2020 ontmoetten zij elkaar tijdens een bijeenkomst van Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en Vilans over verantwoording en kwaliteitsverbetering in het sociaal domein.

De deelnemers aan de bijeenkomst gaven zes tips voor verantwoording en kwaliteitsverbetering:

  • Praat over de stip op de horizon: wat wil je met elkaar bereiken, wat zijn de maatschappelijke doelen?
  • Neem eigenaarschap: bedenk zelf wat je al registreert en wat je denkt dat de gemeente goed kan gebruiken. 'Verantwoording is vooral dat je anderen laat zien wat je doet', aldus Evert Schot, adviseur van RVS en medeauteur van het advies Blijk van Vertrouwen.
  • Voer gefaseerd in: ga vooral aan de slag met de data die er zijn.
  • Maak afspraken over hoe je het gesprek voert over outcome. 'Belangrijk is dat we een veilige leeromgeving creëren', zei Ruut van Andel, betrokken bij de harmonisatie van outcome-criteria in de regio West-Brabant West.
  • Harmoniseer waar mogelijk, zowel op inhoud als op het proces. Dan is inzichtelijk wat er gevraagd wordt.
  • Stel de vraag: hebben we het over de juiste dingen? Vertrouwen bouw je geleidelijk op. Daar kun je niet direct op inzetten. Er zijn belangen; ga die niet uit de weg, maar bespreek ze met elkaar.

Lees als voorbeeld hoe Jeugdhulp Friesland outcome-indicatoren toepast: Tellen en vertellen.

Meer informatie

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie