Specialistische expertise in de kinderopvang

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig. Samenwerking tussen de kinderopvang en jeugdhulp zorgt ervoor dat jonge kinderen gestimuleerd – en zo nodig – geholpen worden. Als het mogelijk is gewoon in hun eigen omgeving. En anders via een snelle doorverwijzing naar de juiste organisatie van de zorg voor jeugd.

Als pedagogisch medewerkers signaleren dat er mogelijk iets aan de hand is met een kind, dan is het de bedoeling dat zij – met toestemming van en in overleg met de ouders – snel overleggen met specialisten voor consultatie, advies of tijdelijke ondersteuning. Zo doen pedagogisch medewerkers kennis op, waarmee zij een kind weer op weg kunnen helpen.

Soms komt een specialist op de opvang, kijkt mee naar de situatie en biedt ondersteuning in het begeleiden van een kind en de ouders. Daarmee is niet alleen dat ene kind geholpen. Deze vorm van samenwerken tussen kinderopvang en jeugdhulp blijkt een positieve invloed op het pedagogisch klimaat te hebben. Daar profiteren alle kinderen en beroepskrachten van.

Alert4You

Het landelijk programma Alert4You (2009-2011) had als doel het versterken van de kinderopvang door samen te werken met de jeugdhulp. Daarbij ging het om vroegsignalering, begeleiding van kinderen en samenwerking met ouders, zowel op kinderdagverblijven als binnen de buitenschoolse opvang.

Pedagogisch medewerkers leerden in pilots hoe ze het beste omgaan met een kind met problemen en hoe ze daarbij optimaal samenwerken met de ouders. Dit project heeft gezorgd voor meer structurele samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en deskundigen van jeugdhulp. Alert4You werd geïnitieerd en gefinancierd door het Kinderopvangfonds en is overgedragen aan het NJi.

Onderzoek werkzame factoren Alert4you

Het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang heeft subsidie toegekend voor onderzoek naar Alert4you. Dit onderzoek loopt tot april 2020. 

Lees ook

Alle pagina's over kinderopvang

Naar het overzicht

Els Geeris

Els Geeris

senior adviseur