PACT en Alert4You

PACT voor Kindcentra is een project van Het Kinderopvangfonds en stimuleert, faciliteert en investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen, onder andere door onderzoek, het versterken van professionals en interprofessionele samenwerking. Het doel is een stevige plek in de pedagogische infrastructuur in Nederland voor integrale inclusieve kindvoorzieningen. 

Kinderopvang, de peuterspeelzaal en de basisschool groeien naar elkaar toe. Ook de zorg haakt daarbij aan: als coach van professionals, maar ook om ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders in de eigen, vertrouwde omgeving.

Gemeenten stimuleren en ondersteunen dit proces. Zo ontstaan geïntegreerde voorzieningen waarin leerkrachten, pedagogisch medewerkers en zorgverleners samenwerken, samen met ouders. Het doel is om te doen wat goed is voor alle jonge kinderen, dus ook de 'bijzondere' kinderen, in de groep of klas.

Alert4You

Het landelijke programma Alert4You (2009-2011) ging van start met als doel het versterken van de kinderopvang door samen te werken met de jeugdhulp. Daarbij ging het in eerste instantie om vroegsignalering, begeleiding van kinderen en samenwerking met ouders, zowel op kinderdagverblijven als binnen de buitenschoolse opvang.

Pedagogisch medewerkers leerden in pilots hoe ze het beste omgaan met een kind met problemen en hoe ze daarbij optimaal samenwerken met de ouders. Dit project heeft gezorgd voor meer structurele samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en deskundigen van jeugdhulp. Alert4You werd geïnitieerd en gefinancierd door het Kinderopvangfonds en is overgedragen aan het NJi.

Coaching op de groep

Uit onderzoek naar de effecten van het programma Alert4You blijkt coaching op de groep succesvol en effectief. Dit betekent dat professionals uit de jeugdhulp pedagogisch medewerkers in de kinderopvang begeleiden en tijd doorbrengen in de groep. Zij leren de medewerkers in de opvang hoe zij kinderen herkennen die extra ondersteuning nodig hebben.

De coach uit de jeugdhulp werkt op een gelijkwaardig niveau samen met de pedagogisch medewerkers. Wederzijds begrip en vertrouwen zijn belangrijk voor succes. Ook een stappenplan voor de pedagogisch medewerkers over vroegsignalering is een belangrijk houvast. Hierin staat onder andere duidelijk hoe en wanneer ouders betrokken worden. Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor het snel oplossen en omgaan met problemen.

Onderzoek werkzame factoren Alert4you

Het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang heeft subsidie toegekend voor onderzoek naar Alert4you. Het onderzoek focust op de werkzame factoren van coaching op de groep, waarbij een coach uit de jeugdhulp op gelijkwaardig niveau samenwerkt met pedagogisch medewerkers.

Het Kohnstamm Instituut voert het onderzoek uit in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, MOC 't Kabouterhuis, drie gemeenten en diverse kinderopvangorganisaties. In het onderzoek worden met de methodiek van verklarende evaluatie de veronderstelde werkzame factoren en de noodzakelijk geachte competenties bij de pedagogisch medewerkers en jeugdhulpspecialisten in kaart gebracht en verklaard.

Wanneer de werkzame factoren bekend en bewezen zijn, kunnen andere sectoren van het jeugdveld deze mogelijk ook benutten. Dit onderzoek zit in een eindfase. Publicatie wordt begin 2021 verwacht. Lees meer over het onderzoek.

Meer informatie

Ken mijn kindWensen en behoeften van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag. Ken het rendementScenario's voor het berekenen van het rendement van Alert4you. Ken de praktijkWat werkt in de praktijk van Alert4you?Ken ons adviesAdviezen aan school en kinderopvang, jeugdhulp en gemeenten op basis van vier jaar Alert4you.

Pact voor kindercentra (2020). Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum. 

Balledux, M. en C. Chênevert (2014), Ken de praktijk. Onderzoek naar Alert4you 2009-2013. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.

Balledux, M., M. de Lange, C. Chênevert en S. Kwok (2010), Samen kunnen we meer! Een tussenstand van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.

Buitenhek Management en Consult (2011),Alert4you: een kansrijk businessmodel voor jeugdzorg en kinderopvang. Utrecht, Buitenhek Management en Consult. 

Chênevert, C. en M. Balledux, M. (2011), Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.

Fukkink, R.G. en N. Trienekens (2011), Effectstudie van het Alert4you-project. Amsterdam, Kohnstamm Instituut/Universiteit van Amsterdam.

Grinten, van der M., M. Kieft, D. Kooij en M. Bomhof en E. van den Berg (2019), Basisscholen, kinderopvang en kindcentra: de stand van het land 2019, Utrecht, Oberon.

Kwok, S., C. Chênevert, M. de Lange en M. Balledux (2009), Quick Scan Alert4U. Een verkenning van bestaande methodieken, instrumenten en programma's voor vroegsignalering, begeleiding van kinderen en samenwerking met ouders. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.

Slot P.  en P. Leseman, investeren in kinderen van 0- 12 jaar, Pact voor kindcentra

Veen, A., Emmelot, Y., Ledoux G. en M. Gevers Deynoot-Schaub (2019), Integrale Kindcentra over wat hen kenmerkt, Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Lees ook

Alle pagina's over kinderopvang

Naar het overzicht

Els Geeris

Els Geeris

senior adviseur