Stap 2. Bepaal wat je in je gemeente kunt doen en hoe

Formuleer een regiovisie

Op basis van de WMO zijn niet alleen de centrumgemeenten, maar alle gemeenten binnen een regio verantwoordelijk voor een ketenaanpak op het gebied van geweld in huiselijke kring, inclusief de inzet van regionale gelden. Deze aanpak moet zijn beschreven in een regiovisie huiselijk geweld. Het is aan te bevelen de wensen en ervaringen van professionals en gezinnen daarbij te betrekken. Een toolkit met onder andere een handreiking voor het maken van een regiovisie, en meerdere praktijkvoorbeelden van inmiddels ontwikkelde regiovisies vind je op www.regioaanpakveiligthuis.nl.

Brede informatie over de aanpak van kindermishandeling en de verantwoordelijkheid hierin van gemeenten is te vinden in de Digitale handreiking aanpak kindermishandeling. Hierin komen aan de orde: samenwerken in de keten, zorg- en hulpaanbod, sturing en beleidsinformatie, Veilig Thuis en de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uiteraard hangt preventie van kindermishandeling nauw samen met preventie van andere vormen van huiselijk geweld. Een handreiking hiervoor is gemaakt door Movisie: Gemeentelijk preventiebeleid huiselijk geweld.

Bepaal doelen en doelgroepen

In de handreiking Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling wordt in bijlage 1 een aantal voorbeelden van concrete doelen geformuleerd, onderverdeeld naar preventie, (vroeg)signalering, interventies na incidenten, snelheid van interveniëren, 1-gezin-1-plan-1-regisseur en registratie. Voorbeeld van doelen op het gebied van preventie zijn:

 • ‘In onze regio willen we in het jaar X een analyse hebben gemaakt van de vier belangrijkste risicogroepen voor huiselijk geweld en kindermishandeling en hun leefstijlen’.
 • ‘Jaarlijks wordt preventieve begeleiding aangeboden aan tenminste N gezinnen met kinderen waar grote risico’s bestaan op huiselijk geweld of kindermishandeling’.

Formuleer acties

Let bij het formuleren van acties op dat het hele spectrum van preventie aan bod komt zodat er passend aandacht is voor:

 • het bevorderen van een positieve manier van opvoeden in alle gezinnen
 • het voorkomen van kindermishandeling in gezinnen met een verhoogde kans op problematiek
 • het voorkomen van herhaling van kindermishandeling

Een goede basis zijn de tien preventieve acties zoals geformuleerd door Augeo en de Kinderombudsman:

 1. Screening en hulp voor zwangere vrouwen in hoog-risicosituaties
 2. Alle jonge ouders voorlichten over geweldloos opvoeden
 3. Alle jonge ouders leren omgaan met huilgedrag van baby’s
 4. Gespreksprotocollen en screeningslijsten invoeren in de JGZ
 5. Opvoedondersteuning bij ernstige opvoed- en opgroeiproblemen
 6. Alle kinderen voorlichten over mishandeling en waar ze voor hulp terecht kunnen
 7. Alle professionals leren kindermishandeling te herkennen volgens een meldcode
 8. Psycho-educatie na huiselijk geweld
 9. Passende zorg voor kinderen in de vrouwenopvang
 10. Inwoners voorlichten waar ze terecht kunnen voor advies

Zie www.gemeenteaanpakkindermishandeling.nl en het Rapport Kinderombudsman. Bekijk voor informatie over bewezen werkzame elementen de pagina Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling?

In 2007 tot 2011 is in veel gemeenten gewerkt aan verbetering van de regionale aanpak van kindermishandeling. Bekijk voor voorbeelden van de inspanningen destijds de publicatie Niets doen is geen optie!

Bij het uitwerken van de acties zijn er enkele belangrijke aandachtspunten.

Lees ook

Manon Robben