Ontwikkelingen kindermishandeling

Aanscherping meldcode

Beroepskrachten moeten makkelijker kunnen besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling melden bij Veilig Thuis. Daarom zijn begin 2019 aan het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling afwegingskaders toegevoegd. De afwegingskaders zijn toegespitst op de praktijk van de diverse beroepskrachten. Lees meer bij Werken met de meldcode.

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en richt zich op de fase waarin huiselijk geweld, verwaarlozing en kindermishandeling al plaatsvinden. Regio’s werken aan een eigen aanpak en krijgen daarbij steun van een landelijk kernteam. Het programma bestaat uit drie actielijnen:

  • Eerder en beter in beeld: Daarvoor zijn goede samenwerkingsafspraken nodig tussen wijkteams, de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Onderdeel van deze lijn is ook het doorbreken van terughoudendheid bij het delen van informatie tussen professionals.
  • Stoppen en duurzaam oplossen: Gemeenten moeten daarbij zorgdragen voor een multidisciplinaire en gezinsgerichte aanpak. Een ander onderdeel van deze actielijn is het sneller informeren van school en kinderopvang na een incident, zodat kinderen beter gesteund worden.
  • Aandacht voor specifieke groepen: Het programma kan hulp bieden aan bijvoorbeeld slachtoffers van seksueel geweld, seksuele uitbuiting of kinderen in kwetsbare opvoedsituaties. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld gratis buitenschoolse opvang bieden aan kinderen van ouders met ernstige psychische- of verslavingsproblemen.

De actielijnen worden ondersteund door een onderzoeks- en kennisprogramma. Daarin wordt bestaande kennis over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld gebundeld, geanalyseerd en toepasbaar gemaakt. Ook is er een impactmonitor ontwikkeld die inzicht geeft in de (maatschappelijke) impact van de inzet van de betrokken organisaties, professionals en overheden.

Meer informatie

Impactmonitor meet de impact van de aanpak kindermishandeling

De impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling meet de impact van de beleidsmaatregelen en brengt bestaande data en nieuwe data over deze aanpak bij elkaar. Het CBS voert de impactmonitor uit als onderdeel van het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'.

De eerste versie (december 2019) van de impactmonitor bevat onder andere beschikbare schattingen van de prevalentie van kindermishandeling en huiselijk geweld, data vanuit de beleidsinformatie van Veilig Thuis (over meldingen, doorlooptijd e.d.) en eerste informatie over hoe het met gezinnen gaat die bij Veilig Thuis gemeld zijn. De impactmonitor zal steeds verder worden aangevuld met nieuwe data over deze thema’s, maar ook over nieuwe onderwerpen. Hiervoor wordt onderzoek uitgezet én herhaald.

De impactmonitor is ontwikkeld om de lokale, regionale en landelijke stand van zaken zichtbaar te maken, zowel wat betreft uitvoering als beleid. Elk jaar verschijnt er een rapportage en er is een interactief dashboard waarop, naast landelijke uitkomsten, regionale cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Met die gegevens kunnen alle partijen die bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld betrokken zijn mét elkaar en ván elkaar leren om zo de aanpak te verbeteren.

Meer informatie

Manon Robben