In gesprek met kind en ouders

Een 'lastig' gesprek?

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht professionals die met kinderen en ouders werken aandacht te besteden aan (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. In de Wet Meldcode worden vijf stappen genoemd die professionals kunnen zetten. Een van de stappen is het in gesprek gaan met de kinderen en ouders waarover zorgen bestaan.

Een gesprek voeren met ouders en jeugdigen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld vraagt het nodige van de professional. De houding die je daarbij aanneemt is belangrijk. Verder moet het doel moet helder zijn en is een goede voorbereiding van belang. En dan gaat het natuurlijk om de gespreksvoering zelf en het stellen van de goede vragen. Voor al deze aspecten vind je hier tips, voorbeeldvragen en aandachtspunten. Naast algemene inzichten over praten met ouders en kinderen, staan met name de inzichten en ervaringen van oplossingsgericht werken en Signs of Safety centraal.

Houding

Als je met ouders en/of kind in gesprek gaat over (vermoedens van) onveiligheid in het gezin, wil je tegelijkertijd de vertrouwensrelatie behouden. De attitude van de professional is in sterke mate bepalend voor de kwaliteit van die relatie. Bij een lastig gesprek over zorgen over de veiligheid is je houding dan ook cruciaal.

Voorbereiding

Voordat je het gesprek ingaat, moet je je bewust zijn van het doel van het gesprek en jouw taak. Daarnaast is, ook als er weinig tijd is, een goede praktische en inhoudelijke voorbereiding van belang.

Het gesprek

Er zijn veel oplossingsgerichte vragen die je kunt stellen om je te helpen om vanuit een goed contact meer inzicht te krijgen op de situatie in het gezin.

Trainingen en hulpmiddelen

Het voeren een gesprek met kind en ouders leer je door training en oefenen. Er is een divers aanbod aan trainingen over gespreksvoering. Ook zijn er hulpmiddelen die nog meer suggesties voor vragen of gesprekonderwerpen geven. Meer informatie.

Lees ook

Zeliha Erdal