Aandachtspunten preventie kindermishandeling door gemeenten

Leg een link met huiselijk geweld en integrale aanpak

Leg een link met de aanpak van huiselijk geweld, en denk integraal over de hele keten heen. Hier speelt onder andere de vraag: hoe maak je expertise over veiligheid beschikbaar voor de 1e lijn en voor de wijkteams? De SAVE-teams (SAmenwerken aan VEiligheid) in Utrecht hanteren een werkwijze die op dit vlak goed ontwikkeld is. Zie www.samen-veilig.nl.

Investeer in samenwerking in de wijk

Korte lijnen

Zorg voor korte lijnen in de uitvoering, tussen alle partijen. Maak heldere afspraken over bereikbaarheid, verwijzen en toeleiden, terugkoppelen van informatie, overlegmomenten over casuïstiek en samenwerking. Voor preventie is vooral belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen basisvoorzieningen (kinderopvang, scholen, huisarts, jeugdgezondheidszorg, Centra voor Jeugd en Gezin, etcetera) en wijkteams. Hiermee kunnen eerste signalen van zorgwekkende opvoedingssituaties snel worden opgepakt en kan escalatie mogelijk worden voorkomen.

Ook zijn korte lijnen van belang als er na een melding hulpverlening is gestart en weer is afgesloten. Dan zijn afspraken nodig over de follow up (Wie blijft contact met het gezin houden? Hoe combineer je ondersteuning en controle?). Hiermee kunnen eventuele nieuwe escalaties en risico’s voor herhaalde kindermishandeling tijdig gesignaleerd een opgepakt worden.

Zorg dat iedereen deze lijnen en afspraken kent en dat men elkaar kent met namen en bereikbaarheid, bijvoorbeeld in routekaarten. Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling bij de diverse organisaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Samen leren

Bevorder dat betrokken partijen van elkaar leren in de praktijk, onder andere aan de hand van reflectie op casuïstiek. Hierbij gaat het om het bevorderen van het gemeenschappelijk belang en om duidelijkheid over: wie doet wat op welk moment?

Uit het oogpunt van preventie van kindermishandeling gaat het dan bijvoorbeeld om de volgende vragen: maakt het wijkteam goed gebruik van het feit dat de jeugdgezondheidszorg in principe alle kinderen ziet en de kansen die dit biedt voor preventie? Werkt het wijkteam vindplaatsgericht op het onderwijs?

En omgekeerd: maken de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de huisarts goed gebruik van het wijkteam door signalen tijdig door te geven en te overleggen over mogelijke vervolgacties? Stel hierbij vragen als: wat gaat er nu al goed, wat kan beter, hoe ontwikkelen we met elkaar die gewenste verbeteringen en hoe vertalen we dit in concrete acties?

Rol wijkteams en Veilig Thuis

Maak een duidelijk plan voor de rol en positie van (sociale) wijkteams in de preventie en vroegsignalering van kindermishandeling, en de relatie met Veilig thuis.

Focus op belangrijke risicogroepen en -factoren

Focus op belangrijke risicogroepen en risicofactoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning van ouders die te maken hebben met partnergeweld, met ernstige psychische en verslavingsproblemen of een verstandelijke beperking. Stuur op de uitvoering van de ‘Kindcheck’ (onderdeel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) in organisaties/beroepsgroepen die onder de meldcode vallen en onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, zoals het algemeen maatschappelijk werk en welzijnswerk. Zie: www.kindcheck.nl.

Gebruik interventies die werken

Raadplaag de databank Effectieve jeugdinterventies voor interventies die op zijn minst goed onderbouwd zijn en zich richten op preventie van ernstige opvoedingsproblemen of kindermishandeling.

Investeer in scholing

Er is een ruim aanbod aan deskundigheidsbevordering beschikbaar over diverse aspecten van de aanpak van kindermishandeling, zoals preventie, signalering, gespreksvaardigheden en implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Hieronder volgen links naar enkele belangrijke aanbieders.

  • Augeo Academy verzorgt online cursussen met betrekking tot (preventie van) kindermishandeling voor diverse beroepsgroepen: www.thenextpage.nl
  • Voor beroepsopleidingen is inspiratie voor lessen en lesprogramma's te vinden op www.augeo.nl/signalerenkanjeleren
  • Het landelijk netwerk trainers Huiselijk Geweld biedt trainingen op maat aan over de aanpak van kindermishandeling, onder meer vanuit de stappen van de meldcode: www.trainershuiselijkgeweld.nl
  • Bekijk voor informatie over gespreksvoering over (vermoedens van) kindermishandeling In gesprek met kind en ouders

Lees ook

Manon Robben