11 tips voor een goede samenwerking in het jongerenwerk

Benut de sleutels tot succesvolle ondersteuning van alle jongeren

Als jongerenwerker werk je in de wijk en met de gemeente om kwetsbare jongeren beter te kunnen helpen. Een goede samenwerking met onderwijs, zorg en de arbeidsmarkt is een voorwaarde voor betere ondersteuning van álle jongeren. Jongerenwerk doe je samen. Bekijk de onderstaande tips die je kunt gebruiken om de samenwerking te versterken en je doelen te bereiken.

1. Zorg voor kerngegevens over de buurt

Informeer jezelf door in gesprek te gaan met bijvoorbeeld de wijkregisseurs, wijkagenten, jongerenwerkers, wijkteams, opbouwwerkers, oudergroepen en buurtinitiatieven.

Hulp nodig?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) helpt je bij het opzetten en uitvoeren van dit onderzoek. Wij helpen je bij bijvoorbeeld het organiseren van een panelgesprek of een pedagogische buurtschouw.

Meer informatie

2. Neem als jongerenwerk het initiatief tot samenwerking

Jongerenwerkers weten wat er in de wijk speelt. Zij kennen de straatcultuur en weten wat jongeren nodig hebben. Organiseer een netwerkbijeenkomst of thematische bijeenkomst voor de verschillende partijen uit de wijk.

Een voorbeeld van een thema is maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk. Nodig partners uit of organiseer het samen. Of stel een lunchmeeting voor, waar jullie het werk presenteren.

Meer informatie

3. Formuleer wijkgerichte doelen samen met jongeren

Praat als gemeente niet over maar mét jongeren. De stem van jongeren, vrijwilligers, buurtbewoners en scholen kun je bijvoorbeeld meenemen via een jongerenraad, wijkbijeenkomst of online.

Voorbeeld

Meer informatie

4. Ontwikkel een gezamenlijke visie en taal

Kijk samen met partners hoe je invulling kunt geven aan beschermende factoren en neem deze factoren op in het gemeentebeleid. Op deze manier wordt er in een gezamenlijke taal gesproken over beleid dat bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van jongeren.

Sturingsinstrumenten

Visie formuleren op jeugd en jeugdbeleid

5. Erken en herken elkaars professie

Wees bewust van elkaars kwaliteiten en werkwijze. En gebruik elkaars kennis. De verschillende rollen komen vaak naar voren in netwerkbijeenkomsten over de veiligheid of 12- of 12+ overleggen. Je kunt ook gezamenlijke intervisietrajecten organiseren om meer inzicht te krijgen in elkaars vakgebied.

Meer informatie

6. Zonder wrijving geen glans

Maak tijd vrij voor reflectie tijdens de overleggen. Geef alle partners de tijd en ruimte om hun werkwijze te onderbouwen. Van verschillen kun je leren.

Meer informatie

7. Ontwikkel en borg kwaliteit

Plan met de partners bij de start gelijk evaluatiebijeenkomsten en afspraken in. Maak concreet wie wat gaat doen in de periode voor het evaluatiemoment en controleer de haalbaarheid hiervan.

Organiseer via het jongerenwerk regelmatig bijeenkomsten met de jongeren ter evaluatie.

Meer informatie

8. Toon bewijskracht

Gebruik als gemeente bestaande en nieuwe kennis over de behoeften van jongeren én andere inwoners voor de ontwikkeling van het jeugd- en sociaal beleid.

Een gemeente kan een extern onderzoeksbureau inschakelen voor praktijkgericht onderzoek of het zelf doen. Een gemeente kan het ook doen in samenwerking met ROC’s, hogescholen of een universiteit.

Meer informatie

9. Creëer draagvlak bij management en bestuur

Laat zien wat je als jongerenwerker samen met andere partijen bereikt door te werken vanuit het perspectief van jongeren. Met de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek kun je het 'maatschappelijk rendement' onderbouwen.

Ook een onafhankelijke visitatiecommissie kan het management en bestuur adviseren.

Meer informatie

10. Toets regelmatig de risico's

Neem een vast agendapunt ‘Risico’s en knelpunten’ op tijdens de overleggen. Overleg hierbij de risico’s en knelpunten die benoemd werden in het vorige overleg en bespreek nieuwe ontwikkelingen.

11. Ga het gewoon doen en pak de ruimte

Geniet van het samenwerken en leren! Breng het als professional in de praktijk. Vermijd als gemeente het maken van nieuwe regels, procedures, structuren of beleidsplannen. Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van doen.

Achtergrond

Jongerenwerkers en beleidsmedewerkers voor de jeugd werken samen voor én met jongeren die extra ondersteuning nodig hebben en soms tussen wal en schip dreigen te vallen. De plek van jongerenwerk is sinds de transities in verandering, nu ook andere partijen door de gemeente worden aangestuurd. In Nederland werken we aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare jongeren en investeren we in preventie met een sterke sociale omgeving voor jongeren als uitgangspunt. Jongerenwerk en haar partners kunnen hierbij een actieve sleutelrol spelen. 

Internationale uitwisseling

Deze 11 sleutels zijn op de bijeenkomst 'Future proof? Samenwerken met gemeentelijk jongerenwerk in Nederland en Europa' gedefinieerd. Hier kwamen op 28 juni 2016 professionals uit Europa bijeen om hun ervaringen uit te wisselen. Ook in andere Europese landen speelt de vraag hoe men met andere partijen kan samenwerken op het gebied van jongerenwerk.

Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken