Maatregel Toezicht en Begeleiding

De maatregel Toezicht en Begeleiding (T&B) heeft als doel een jongere te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting en te voorkomen dat hij of zij terugvalt (recidiveert).

De maatregel Toezicht en Begeleiding kan ingezet worden in de volgende situaties:

 • in afwachting van een rechtszitting
 • tijdens of na een plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)
 • bij een schorsing van een ‘in verzekeringstelling’
 • tijdens en na een taakstraf
 • na het maken van een proces-verbaal door de leerplichtambtenaar
 • als voorwaarde van de officier van justitie voor niet verdere vervolging (voorwaardelijk sepot)
 • als voorwaarde voor de schorsing van de voorlopige hechtenis
 • als voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke taakstraf, jeugddetentie of Plaatsing in een Inrichting voor Jongeren (PIJ)
 • als schorsende voorwaarde bij het aanhouden van een strafzitting (bijvoorbeeld in afwachting van een persoonlijkheidsonderzoek van een jongere)

Consequenties

De meeste vormen van Toezicht en Begeleiding worden opgelegd door een justitiële autoriteit: de rechter-commissaris, de raadskamer, de rechter of de Officier van Justitie. De maatregel heeft daarmee een gedwongen karakter. Als een jongere zich aan Toezicht en Begeleiding onttrekt, heeft dit strafrechtelijke gevolgen. Zijn schorsing van voorlopige hechtenis wordt opgeheven of zijn voorwaardelijke jeugddetentie wordt bijvoorbeeld omgezet in een onvoorwaardelijke detentie.

Duur

De maatregel Toezicht en Begeleiding duurt minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar. In geval van recidive kan er een nieuwe maatregel Toezicht en Begeleiding worden opgelegd. 

Domein

De begeleiding richt zich op alle leefgebieden, in het bijzonder op de domeinen die een risico vormen voor herhaling of terugval. Deze gebieden of domeinen vormen ook de basis voor een veelgebruikt instrument binnen de strafrechtketen: het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Binnen de begeleiding kan jeugdhulp worden ingezet op deze leefgebieden, zoals voor een training agressieregulatie of socialevaardigheidstraining, arbeidsscholing en leer-/werktrajecten. Deze jeugdhulp mag in het vonnis worden opgenomen, maar ook tijdens de begeleiding door de jeugdreclasseringswerker worden ingezet vanuit de volgende functies:

 • toezicht en controle
 • begeleiding en ondersteuning
 • casemanagement

Specifieke begeleidingsvormen

Het jeugdstrafrecht kent als bijzondere begeleidingsvormen binnen Toezicht en Begeleiding de Intensieve Traject Begeleiding (ITB).

Intensieve Traject Begeleiding (ITB) - CRIEM

ITB CRIEM staar voor 'Individuele Trajectbegeleiding bij Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden'. Het is bedoeld voor groeperingen met een niet-westerse achtergrond waar gebrekkige integratie in de Nederlandse samenleving een risicofactor vormt. Het gaat bij het traject vooral om het tegengaan of opheffen van maatschappelijke marginalisatie. In de aanpak is nadrukkelijk aandacht voor de relatie tussen het gepleegde delict en de integratieproblematiek. De interventies zijn zowel op de jongere als op het gezin gericht.

ITB CRIEM duurt drie maanden en kan eventueel verlengd worden met drie maanden. Tijdens de ITB CRIEM heeft de jeugdreclasseringswerker ongeveer drie keer per week contact met de jongere.

Intensieve Traject Begeleiding (ITB) - Harde Kern / ITB Plus

ITB Harde Kern / ITB Plus is bedoeld voor jongeren die structureel (ernstige) delicten plegen. Het laatste delict dat zij hebben gepleegd is ‘detentiewaardig’ of er is sprake van een zogenaamde veelpleger die in korte tijd meerdere delicten heeft gepleegd. ITB Harde Kern / ITB Plus vormt een vervanging van detentie en kun je ook wel zien als een vorm van ‘extramurale detentie’. De jongere krijgt een strikt dagrooster dat van minuut tot minuut aangeeft wanneer hij op school is, thuis is of dagbesteding heeft. Daarop wordt streng gecontroleerd. Om deze controle te kunnen uitvoeren, werkt de jeugdreclassering intensief samen met de politie en het gezin, de school, de vriendenkring en de werkplek van een jongere.

Binnen de maatregel kan de jongere ook jeugdhulp worden opgelegd, zoals een training agressieregulatie, socialevaardigheidstraining, arbeidsscholing en leer- en werktrajecten. ITB Harde Kern / ITB Plus kent een duur van maximaal zes maanden. Als aanvullend toezicht kan elektronische controle (EC) worden ingezet in de eerste periode van begeleiding.

Elektronische Controle (EC)

Sinds enige jaren wordt in het jeugdstrafrecht ook elektronische controle ingezet om te controleren of een jongere zich houdt aan een gebiedsgebod of een gebiedsverbod. Bij een gebiedsgebod heeft de jongere de verplichting om op bepaalde tijden thuis te zijn. Bij een gebiedsverbod wordt hem de toegang tot een bepaald gebied ontzegd, bijvoorbeeld in de buurt van een slachtoffer of een plein waar veel overlast plaatsvindt.

Elektrische controle is een modern technisch middel om de naleving van vrijheidsbeperkende voorwaarden te controleren. Deze strakke controle op de naleving van een gebiedsgebod of een gebiedsverbod wordt bij jongeren uitsluitend ingezet als onderdeel van de begeleidingsaanpak (in de meeste gevallen binnen de Harde Kern-modaliteit) en voor een beperkte duur.

Inzet van jeugdhulp

De gemeente is verplicht om aanvullende jeugdhulp die opgelegd is, aan te bieden onder bijzondere voorwaarden. De gecertificeerde instelling die jeugdreclassering uitvoert, bepaalt wie de aanvullende jeugdhulp onder bijzondere voorwaarden uitvoert. Op dit niveau is de gecertificeerde instelling verantwoordelijk voor het maatwerk. De jeugdreclasseringswerker kan tevens jeugdhulp inzetten die hij zelf binnen Toezicht en Begeleiding nodig vindt. Hiervoor overlegt hij met gemeenten. Het oordeel van de jeugdreclassering is echter doorslaggevend (Jeugdwet artikel 3.5).

Marie-Christine van der Veldt