De gedragsbeïnvloedende maatregel

Bij jonge delictplegers met ernstige gedragsproblemen is het mogelijk om bij vonnis een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) op te leggen. Dit gebeurt wanneer Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen, de zogeheten PIJ-maatregel, te zwaar is en een voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden te licht.

Doel van de maatregel

Het accent ligt niet op straf maar op gedragsverandering. Het belang van de jongere en bescherming van de maatschappij staan voorop. Naast het terugdringen van de kans op recidive (terugval) is de gedragsbeïnvloedende maatregel gericht op het bevorderen van re-integratie van de jongere in de maatschappij.

Consequenties

Een gedragsbeïnvloedende maatregel staat voor heropvoeding in een strafrechtelijk kader en is daarom dwingend van aard. Deelname is opgenomen in het vonnis en valt binnen de kaderstellende afspraken. De consequentie van het niet nakomen van deze afspraken is van meet af aan duidelijk. De gedragsbeïnvloedende maatregel kent een zware stok achter de deur in de vorm van vervangende jeugddetentie.

Duur

Een gedragsbeïnvloedende maatregel kan worden opgelegd voor minimaal een half jaar tot maximaal een jaar. Verlenging kan eenmaal, maximaal voor de periode dat de maatregel was opgelegd. Een combinatie met diverse sanctiemodaliteiten is mogelijk, bijvoorbeeld een gedragsbeïnvloedende maatregel in combinatie met een taakstraf -opgenomen als strafmodule-, schadevergoeding en/of onvoorwaardelijke jeugddetentie.

Domein

Een gedragsbeïnvloedende maatregel is doorgaans gericht op de jongere en het gezin. In sommige gevallen is deze ook van toepassing op anderen die deel uitmaken van de omgeving van de jongere. Er is sprake van maatwerk. Een gedragsbeïnvloedende maatregel bevat een op de jongere en de ouders gericht intensief en samenhangend programma met zorgmodules. Deze modules bestaan uit behandeling, begeleiding of training en worden ingekocht bij aanbieders van justitiële gedragsinterventies, geïndiceerde jeugdhulp, psychiatrische hulp, verslavingszorg en lokale voorzieningen. De verschillende zorgmodules kennen accentverschillen.

Oplegging

Om tot een gedragsbeïnvloedende maatregel te komen wordt de jeugdreclassering door de Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Voorafgaand aan de zitting heeft de jeugdreclassering dan 6 weken de tijd om een plan op de stellen waarin alle zorgmodulen, gedragsinterventies, beschreven staan, getoetst aan hun mogelijkheden voor de jongere en het gezin (haalbaarheid). Dit is een zeer intensief onderzoek. De rechter beslist uiteindelijk of de gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd wordt in het vonnis.

Lees meer in de brochure van de Raad: De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)

Marie-Christine van der Veldt