Normenkader voor de gecertificeerde instelling

De gecertificeerde instelling moet voldoen aan het normenkader voor de gecertificeerde instelling. Artikel 3.2 van de Jeugdwet bepaalt dat een rechtspersoon die in aanmerking wil komen voor het uitvoeren van de jeugdbescherming of jeugdreclassering hiertoe gecertificeerd moet worden.

Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is in samenwerking met de toenmalige Bureaus Jeugdzorg en Landelijk Werkende Instellingen een kader opgesteld. Deze heeft als doel het borgen van de kwaliteit en deskundigheid van instellingen om kinderen op verantwoorde wijze te beschermen. Het normenkader stelt onder andere eisen op het gebied van de:

  • deskundigheid van de medewerkers
  • gehanteerde methodieken en interventies
  • organisatie en haar processen
  • samenwerking met andere organisaties

Zie hiervoor ook artikel 3.4 (JW). Het certificaat wordt, na zorgvuldig onderzoek, uitgereikt door het Keurmerkinstituut.

Bekijk het volledige normenkader.

Anne Addink