Tools4U

Tools4U is een leerstraf voor jongeren van 12 tot 23 jaar die een delict gepleegd hebben. Tools4U is een kortdurende, individuele training en heeft als doel jongeren vaardigheden te leren om de kans op recidive te verminderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Delinquentie
Leeftijd: 
12 tot en met 23 jaar
Doel: 
Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Tools4U is ontwikkeld als leerstraf en bedoeld voor jongeren van 12 tot 23 jaar die een of meerder delicten hebben gepleegd, zoals diefstel, openlijke geweldpleging, diefstal in vereniging/inbraak en mishandeling en vernieling. Daarnaast is er sprake van cognitieve of sociale vaardigheidstekorten die een rol hebben gespeeld bij het delict.

Doel

Tools4U heeft als doel vaardigheden te leren om de kans op recidive (nieuwe delicten) te verminderen. Daarbij gaat het om het compenseren van cognitieve en sociale vaardigheidstekorten die een rol hebben gespeeld bij het plegen van het delict en het versterken van protectieve factoren.

Aanpak

Tools4U is een individuele training die wordt opgelegd voor acht of twaalf bijeenkomsten (eventueel in combinatie met een plusvariant van vier bijeenkomsten, waarvan twee bijeenkomsten met ouders of verzorgers en jongere en twee bijeenkomsten met ouders of verzorgers alleen). Tools4U bestaat uit drie fasen:

  1. Kennismaking, informatieverzameling en het opstellen van het plan: Er worden vaste technieken en hulpmiddelen gebruikt om informatie te verzamelen, te analyseren en om te zetten in trainingsdoelen.
  2. Trainen van vaardigheden: Ook voor het trainen van de vaardigheden zijn specifieke technieken voorhanden, die op verschillende manieren kunnen worden ingezet.
  3. Afsluiting: Aan het einde van de training vindt een standaard afsluiting met evaluatie plaats.

Onderbouwing

Het verband tussen vaardigheidstekorten en delinquent gedrag is in diverse onderzoeken aangetoond (Dishion et al., 1984; Simonian et al., 1991; Palmer, 1999; Van der Laan & Blom, 2006). Delinquente jongeren hebben gemiddeld meer dan niet-delinquente jongeren vaardigheidstekorten op het gebied van impulscontrole, planning, het oplossen van sociale conflicten, weerstand bieden aan groepsdruk en het integreren van het perspectief van de ander en jezelf. Uit onderzoek van Van der Laan en Blom (2006) blijkt dat sociale en cognitieve vaardigheden een cruciale rol spelen als beschermende factor voor voorkoming van recidive. Daarom richt Tools4U zich op het versterken van cognitieve en sociale vaardigheidstekorten die een rol hebben gespeeld bij het delict.

Onderzoek

Er is doeltreffendheidsonderzoek (Van der Stouwe, 2013) uitgevoerd waarin is nagegaan of de interventie de beoogde doelgroep bereikt, of de interventie wordt uitgevoerd zoals in de programmahandleidingen beschreven en of de gestelde interventiedoelen worden behaald. Uit het onderzoek blijkt een voldoende of zelfs ruim voldoende score op programma-integriteit. Ook blijkt doeltreffendheid van de interventie aannemelijk, vaardigheidstekorten zijn na afloop van de training in het algemeen afgenomen en in andere gevallen zijn vaardigheden versterkt. Vervolgens wordt aangegeven dat de indicatie en selectie verbeterd kunnen worden, het merendeel van de jongere voldoet echter wel aan de indicatiecriteria.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: