School2Care

School2Care is een geïntegreerd aanbod van onderwijs, (jeugd)zorg en begeleide vrije tijdsbesteding voor jongeren (12-17 jaar) met zeer complexe problemen die niet of nauwelijks nog naar school gaan. De jongere krijgt 6 tot 9 maanden een intensief dagprogramma. Daarna stroomt de jongere door naar een reguliere opleiding, stage of werk waarbij hij 6 maanden ambulante begeleiding ontvangt.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Maatschappelijke participatie, Schooluitval
Leeftijd: 
12 tot en met 17 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar, en hun ouder(s)/opvoeders, met dusdanige meervoudige problematiek dat zij de aansluiting met het (voortgezet) onderwijs verliezen en verdere maatschappelijke uitval dreigt. Er is voor deze jongeren en hun omgeving hulpverlening ingezet, maar zonder afdoende resultaat. Zowel het onderwijs als de hulpverlening zijn vastgelopen.

Doel

De jongere participeert op een positieve manier in de maatschappij, te zien aan het volgen van een opleiding, stage of werk en een structurele vrijetijdsbesteding (hobby, sport, vereniging) zonder overlast te veroorzaken voor de omgeving.

Aanpak

De aanpak is opgebouwd uit twee fasen; de intensieve fase (tussen de 6 en 9 maanden) en de ambulante fase (gemiddeld 6 maanden). De eerste zes weken van de intensieve fase zijn tegelijkertijd de onderzoeksfase. De jongere volgt in het begin een programma van 12 uur (van 8.00 tot 20.00 uur) waarbinnen hij onderwijs volgt en hij en zijn omgeving op alle andere levensgebieden ondersteuning krijgen. De aanpak is integraal en in nauwe samenwerking met GGZ en jeugdhulpverlening. Wanneer de jongere een positieve vrije tijdsbesteding heeft gevonden wordt zijn dagprogramma ingekort om hem voor te bereiden op de overstap naar zijn uitstroombestemming. Wanneer de jongere uitstroomt naar een opleiding, stage of werk ontvangt hij nog zo'n zes maanden ambulante begeleiding.

Onderbouwing

Bij de jongeren van School2Care is er sprake van een cumulatie van risicofactoren die de kans op school- en maatschappelijk uitval vergroten. School2Care zet multimodaal (op verschillende leefgebieden en contexten) in op deze meervoudige problematiek. Een brede aanpak gericht op zowel de school als op de ouder als op de jeugdige, heeft cumulatieve effecten en werkt effectiever dan interventies die uitsluitend gericht zijn op ouder(s) of jeugdigen (Junger-Tas, 2002; Goei & Kleijnen, 2009). School2Care is ingericht als een twaalf uurs voorziening. Het intensieve, verlengde dagprogramma sluit aan bij onderzoek waaruit blijkt dat qua tijd en lengte intensieve trajecten effectiever zijn in het voorkomen van schooluitval dan minder intensieve programma's (Ramey & Ramey, 1998; Leseman, Otter, Blok & Deckers, 1998; Leseman, 2002; Leseman & Blok, 2004; Blok, Fukkink, Gebhardt & Leseman, 2005). Cognitief gedragstherapeutische interventies, een positieve werkrelatie en een positief leef- en leerklimaat zijn belangrijke onderdelen van het programma.

Onderzoek

Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd, zowel naar de uitvoering als naar de resultaten van School2Care. Op dit moment loopt een (kosten)effectiviteitstudie in het kader van een promotietraject.

  • Leerlingen van School2Care waarderen het leef- en leerklimaat en medewerkers het werkklimaat als positiever dan referentiegroepen (Bekken e.a, 2015).
  • Er is al na drie maanden een kleine, maar positieve verandering te zien in het gedrag van de leerling in en buiten de klas en in de schoolgang (Assema, 2012).
  • Er is na drie tot negen maanden significante vooruitgang te zien in gedrag en vaardigheden (Van Haarst, 2013).
  • School2Care biedt daadwerkelijk perspectief aan een vastgelopen doelgroep (uitstroom richting onderwijs of arbeid en voorkomen uithuisplaatsing) (kwalitatief evaluatie onderzoek) (Schaafsma & van Dijk, 2012).
  • Alle negen oud-leerlingen volgen een opleiding, vinden dat belangrijk en streven ernaar de opleiding af te maken en een "normaal" leven te leiden. De resultaten zijn veelal positief, met ook een aantal belangrijke verbeterpunten (Veerman, 2016).
  • Alle zes oud-leerlingen hebben een structurele dagbesteding (opleiding) en vertonen over het algemeen goed gedrag bij de huidige opleiding. Het onderzoek laat zowel positieve punten als verbeterpunten zien (Kant, 2016).

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: