Samen Slagen

Samen Slagen is een integrale interventie voor het VSO cluster 4 onderwijs en heeft als doel het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het VSO cluster 4.  Het hoofddoel valt uiteen in verschillende organisatie-, kennis en vaardigheidsdoelstellingen die worden gerealiseerd door de 12 onderdelen van de methodiek uit te voeren die speciaal zijn ontwikkeld voor het VSO cluster 4, zoals het opstellen van beleid, deskundigheidsbevordering voor medewerkers, voorlichting aan leerlingen, invoering van een screeningsvragenlijst en een cursus voor ouders. Uitvoer van deze onderdelen geschiet via de beschreven aanpak wat ervoor zorgt dat de onderdelen elkaar versterken. Overkoepelend wordt een Gezondheidscoach ingezet die op een persoonlijke en laagdrempelige manier leerlingen begeleid om middelengebruik en onderliggende problematiek te verminderen door middel van een screenings- en toeleidingstraject.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Middelengebruik
Leeftijd: 
12-18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De einddoelgroep van de interventie is leerlingen tussen de 12 en 18 jaar van het VSO cluster 4.

Doel

Het hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het VSO cluster 4.

Aanpak

Samen Slagen is een integrale aanpak die bestaat uit een voorbereidingsfase, uitvoerfase en evaluatiefase. De uitvoerfase bestaat uit 12 onderdelen waarin de organisatie-, kennis en vaardigheidsdoelstellingen voor de verschillende (intermediaire) doelgroepen worden verwezenlijkt. Dit staat beschreven in figuur 1, pagina 9.

Onderbouwing

Jongeren op het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) hebben meer problemen met middelengebruik dan jongeren in het reguliere onderwijs (Kepper, 2012; van Hasselt et al., 2010). Belangrijke oorzaken en aan te pakken factoren zijn de omgevingsfactor sociale invloed van medeleerlingen/vrienden/ouders en de leefstijlfactoren attitude van leerlingen tegenover middelen, de geringe kennis hierover en een lage eigen effectiviteit (Norman, 1998; Veldhuis & Schrijvers, 2012). Factoren die het problematisch middelengebruik onder leerlingen is stand houden, hebben te maken met de (zorg)voorzieningen op een school, gemis aan eenduidig beleid en onvoldoende kennis en vaardigheden van medewerkers op de school (Bransen, 2011; Van Hasselt, 2010, Veldhuis & Schrijvers, 2012). De doelstellingen die zijn gekoppeld aan deze factoren worden verwezenlijkt in verschillende onderdelen van de interventie en zijn onderverdeeld naar doelgroep. Het blijkt dat het effect op vermindering van middelengebruik groter is wanneer een integrale aanpak wordt gehanteerd (Zoon, 2012). Om deze reden is Samen Slagen een integrale aanpak bestaande uit ‘losse’ onderdelen die elkaar onderling versterken.

Onderzoek

In 2012 tot en met 2014 is de methodiek Samen Slagen op 6 locaties van het Horizon Schreuder College geïmplementeerd en uitgevoerd. Daarbij is het beleid van Horizon aangescherpt en zijn de werkzaamheden van de gezondheidscoach ingebed in de zorgstructuur van de school. De uitvoer van de onderdelen voor medewerker, leerlingen en ouders zijn uitgevoerd en positief geëvalueerd.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Samen Slagen is een voorbeeld van een goed uitgewerkte integrale aanpak waarin aandacht besteed wordt aan zowel beleid, de sociale omgeving als de jongeren zelf.

 

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: