Peuterplein en Kleuterplein

Peuterplein en Kleuterplein is een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 0 - 6 jaar dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema's en Kleuterplein rondom 16 thema's. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Positieve ontwikkeling
Leeftijd: 
0-6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Het doel van Peuterplein en Kleuterplein is het voorkomen dat kinderen met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen en al op jonge leeftijd een onderwijsachterstand oplopen. In het programma is vooral aandacht voor de ontwikkeling van taal-lezen en woordenschat, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit achterstandskinderen van 2-4 jaar in kindercentra en van 4-6 jaar in de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Aanpak

Peuterplein en Kleuterplein zijn centrumgerichte, integrale programma's opgebouwd rond thema's. De activiteiten binnen de thema's worden aangeboden volgens de cyclus van thematisch werken uit de Taallijn VVE. Naast talige activiteiten worden echter ook activiteiten aangeboden op het gebied van rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de activiteiten is differentiatie mogelijk en er wordt veel gewerkt in kleine groepen, waarmee extra aandacht besteed kan worden aan de achterstandskinderen. Peuterplein en Kleuterplein hebben een oudercomponent, in de vorm van kopieerbare ouderbrieven, waarin specifieke ouderactiviteiten worden beschreven en ouders/verzorgers direct bij de ontwikkeling van de kinderen betrokken kunnen worden.

Onderzoek

Het programma Peuterplein is op verzoek van uitgeverij Malmberg beoordeeld door Sardes aan de hand van het beoordelingskader uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2010).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie Peuterplein en Kleuterplein is erkend als volledig integraal VVE-programma.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: