Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT)

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) biedt hulp voor jongeren na vrijheidsbeneming. NPT werkt op vrijwillige of gedwongen basis met jongeren van 16 tot en met 23 jaar van wie het delictgedrag samenhangt met antisociale denkpatronen, gedragsproblemen en vaardigheidstekorten. De terugkeer van de jongere uit een justitiële jeugdinrichting of uit een instelling voor gesloten jeugdzorg /jeugdzorgplus wordt intensief begeleid. De interventiewerker zet (cognitieve) gedragsinterventies in de eigen context van de jongere in. De werkrelatie met de jongere is behalve intensief ook direct en doortastend. Het programma begint bij voorkeur al als de jongere nog vastzit, dit is echter niet noodzakelijk. De interventie duurt minimaal 9 maanden.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: