Kind uit de strijd

Kind uit de strijd richt zich op onder toezicht gestelde jeugdigen en hun ouders die zich in een geëscaleerde scheiding bevinden. De interventie heeft tot doel de ontwikkeling van psychosociale problemen bij het kind te voorkomen of verminderen door het kind te ondersteunen en te versterken en door ouders tot een kindgerichte houding te activeren. In ongeveer zes maanden doorlopen kind en ouders verschillende fasen van de interventie. Het belang van het kind staat hierin voortdurend voorop.

Niet erkend

Toelichting

De commissieleden concludeerden unaniem dat middels deze interventie het probleem op de verkeerde plek wordt gelegd, namelijk bij het kind dat dient te compenseren voor een probleem tussen de ouders. Hoewel de commissie snapt hoe een dergelijke interventie in de praktijk ontstaat, acht zij het van groot belang dat de verantwoordelijkheid altijd bij ouders gelegd wordt. De commissie is van mening dat met het inzetten van deze interventie, een te grote verantwoordelijkheid bij het kind wordt gelegd. De commissie vreest dat aan fundamentele vragen als: "kunnen deze ouders beiden gezag dragen?" voorbij wordt gegaan als op een moment van grote strijd een interventie als Kind uit de strijd ingezet kan worden.

Daarnaast acht de commissie het niet wenselijk dat degene die de effecten van een interventie moet beoordelen (namelijk de gezinsvoogd), ook de behandelaar is.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

6 april 2018

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: