Brains4use

Brains4Use is een gedragsinterventie voor jongeren die zijn opgenomen in een justitiële jeugdinrichting (JJI) of in een niet gesloten residentiele setting en heeft als doel het verminderen van de kans op delict- en risicovol gedrag door het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik. Het programma bestaat uit twaalf wekelijkse gesprekken, met een mogelijke uitloop voor bijzondere doelgroepen, waarin gebruik gemaakt wordt van motiverende gesprekvoering en waarin cognitieve en praktische vaardigheden worden aangeleerd.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Delinquentie, Middelengebruik
Leeftijd: 
12-23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Het hoofddoel van Brains4Use is het verminderen van de kans op delict- en risicovol gedrag door middel van het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik bij jongeren. Dit doel wordt behaald middels het motiveren van de jongere en hem inzicht geven in het probleem alsmede het creëren van een positief sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding.

Doelgroep

Brains4Use is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar, die zijn opgenomen in een JJI of in een niet gesloten residentiele setting en problematisch middelengebruik vertonen.

Aanpak

Brains4Use is een cognitief-gedragsmatige interventie. In twaalf wekelijkse gesprekken komen verschillende relevante onderwerpen met betrekking tot middelengebruik aan bod. Door motiverende gespreksvoering en het aanleren van cognitieve en praktische vaardigheden krijgt de jongere controle over het middelengebruik. Ouders krijgen in één á twee gesprekken van een uur specifieke voorlichting over middelengebruik en de risico's hiervan voor de betreffende jongere.

Onderzoek

Een pilot studie Brains4Use laat een afname van drugsgebruik van 60% zien na het algemene en individuele programma. De scores op de urinetesten van de controlegroep zijn hetzelfde gebleven gedurende dezelfde periode. Zes maanden na afloop van de training bleek 7% van de urinecontroles afgenomen in de experimentele groep positief, tegenover 14% in de controlegroep (Hoekstra, 2002).

Uit een procesevaluatie onder vijf JJI's om te bepalen of over gegaan kon worden op grootschalig doelmatigheidsonderzoek bleek dat de programma integriteit op dat moment onvoldoende was. Op basis daarvan zijn vervolgens eerst een aantal aanscherpingen doorgevoerd.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De onderbouwing van Brains4use is goed uitgewerkt en de werkzame elementen zijn uitvoerig en consistent beschreven. Brains4Use is vooral gebaseerd op motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie, waarvan het effect in internationaal onderzoek is aangetoond.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: