Ben ik in Beeld

Ben ik in Beeld is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Aan de hand van het verbeteren van de interactiestrategieën van pedagogisch medewerkers wordt gewerkt aan het stimuleren van de brede (taal) ontwikkeling met als doel hen beter voor te bereiden op hun schoolloopbaan. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers door training en begeleiding.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Positieve ontwikkeling
Leeftijd: 
0 tot en met 4 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De primaire doelgroep van Ben ik in Beeld bestaat uit kinderen uit achterstandssituaties in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die gebruik maken van een kinderopvang, maar in de praktijk nemen alle kinderen die de kindercentra bezoeken deel aan Ben ik in Beeld. De intermediaire doelgroep bestaat uit pm'ers binnen de kindercentra.

Doel

Ben ik in Beeld stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen middels de door Stichting Leerplan Ontwikkeling en de CED-Groep geformuleerde doelen, met als doel een soepele doorstroom naar groep 1 van het basisonderwijs en het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Aanpak

Brede ontwikkelingsstimulering wordt vormgegeven door opbrengstgericht werken. De voorleescyclus en de activiteitenplanning zorgen voor een gepland doelen dekkend, passend activiteitenaanbod, waarbij de kansrijke momenten (spontane initiatieven van kinderen) zoveel mogelijk benut worden. De interactievaardigheden van de pm'ers worden vergroot door de inzet van Videobegeleiding.

Onderbouwing

Ben ik in Beeld zorgt ervoor dat pm'ers de brede ontwikkeling van kinderen binnen de kindercentra gericht kunnen stimuleren. Pm'ers krijgen tijdens het implementatietraject handvatten om hun interactievaardigheden te vergroten en bewust in te zetten. Goede taal-en interactievaardigheden zijn voorwaarden voor goede kwaliteit van de opvang en educatie van jonge kinderen (Riksen-Walraven, 2004, zoals beschreven in Van IJzerdoorn, Tavecchio & Riksen-Walraven, 2004). De kwaliteit van de didactische interactievaardigheden is van belang bij het stimuleren van de brede ontwikkeling (Fukkink, Gevers Deynoot-Schaub, Helmerhorst, Bollen & Riksen-Walraven, 2013) en deze vaardigheden worden optimaal ingezet door middel van geplande groepsactiviteiten (Veen & Leseman, 2015). Videobegeleiding zorgt voor de noodzakelijke coaching on the job, theoretische verdieping en reflectie op eigen handelen.

Onderzoek

Het ontbreken van een voormeting maakt dat het onderzoek slechts een zwakke bewijskracht heeft. Het (beperkte) kwalitatieve onderzoek naar de werkwijze, organisatie, inhoud, borging en effecten op de ontwikkeling van kinderen onder pm'ers, interne trainers en leidinggevenden toont aan dat Ben ik in Beeld als positief tot zeer positief wordt beoordeeld. Alle betrokkenen hebben positieve ervaringen met het programma. Er zijn verschillen zichtbaar tussen de inzichten van het effect van de onderdelen van Ben ik in Beeld op de ontwikkeling van kinderen tussen de mensen op de werkvloer en de mensen die Ben ik in Beeld vanuit trainingen implementeren. Dit lijkt overeen te komen met de behoefte om dingen te doen vanuit pm'ers en het zichtbaar zijn van deze activiteiten voor leidinggevenden en interne trainers.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Ben ik in beeld een vertrouwenwekkende methodiek met goede ingrediënten. Er ligt een stevige nadruk op de competenties van de pedagogisch medewerkers en duurzame coaching en begeleiding. De aanwezigheid van een interne trainer/coach zorgt voor goede borging van de interventie en doorgaande ontwikkelkansen voor pedagogisch medewerkers.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: