Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid

De LIRIK is een hulpmiddel voor hulpverleners bij het onderkennen van een vermoeden van kindermishandeling en bij een eerste inschatting van het risico op kindermishandeling in de nabije toekomst. De LIRIK is gericht op gestructureerde oordeelsvorming.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Risicotaxatie
Leeftijd: 
0-18 jaar

Doel

De LIRIK is bedoeld om een vermoeden van kindermishandeling of anderszins onveilige opvoedingssituatie te onderkennen en het risico op kindermishandeling in de nabije toekomst in te schatten. De checklist helpt de medewerker zijn professionele oordeel over het vermoeden van kindermishandeling en de mogelijke risico's te expliciteren en onderbouwen.

Doelgroep

De LIRIK is een instrument dat bedoeld is ter ondersteuning van het besluitvormingsproces van hulpverleners. Het kan ingezet worden bij kinderen en jongeren van alle leeftijden.

Materialen

De LIRIK bestaat uit een checklist en de toelichting daarop. Bij alle bureaus jeugdzorg is de LIRIK geïntegreerd in IJ (het registratiesysteem van BJZ).

Gebruik

Een jeugdhulpverlener/maatschappelijk werker vult de LIRIK in op basis van de informatie die hij verzameld heeft in gesprek met de ouders, het kind of derden. De items in de LIRIK zijn bedoeld als aandachtspunten, wat betekent dat niet alles verplicht ingevuld hoeft te worden. Afhankelijk van de casus is er meer of minder informatie beschikbaar.

De kernvragen en conclusies moeten jeugdhulpverleners/maatschappelijk werkers wel altijd invullen. Dit maakt immers het oordeel van de hulpverlener expliciet. Ook als er weinig informatie beschikbaar is, komt hij tot een oordeel. De LIRIK kan de hulpverlener ook helpen om zijn conclusies met de ouders en het kind te bespreken. Het helpt hem helder uit te leggen tot welke hij is gekomen en op grond waarvan. Dit kan een uitgangspunt bieden voor een verder gesprek met ouders en kind.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Downloaden:

Meer informatie: Nederlands Jeugdinstituut, info@nji.nl.